Giới thiệu về Recursion Pattern trong JavaScript

Tram Ho

Trong lập trình, đệ quy là khi một hàm gọi chính nó. Điều này có thể hữu ích để giải các bài toán có thể chia thành các bài toán tương tự nhỏ hơn. Quá trình chia vấn đề thành các phần nhỏ hơn được gọi là “chia để trị”.

Lập trình hàm là một mô hình lập trình (một cách tổ chức mã) nhấn mạnh việc sử dụng các hàm. Trong lập trình hàm, người ta thường sử dụng đệ quy để giải quyết các vấn đề.

ví dụ

Dưới đây là năm ví dụ về các vấn đề trong thế giới thực có thể được giải quyết bằng cách sử dụng mẫu đệ quy trong JavaScript với lập trình hướng chức năng:

Tính giai thừa của một số

Giai thừa của một số là tích của tất cả các số từ 1 đến số đó. Ví dụ, giai thừa của 5 (viết là 5!) là 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. Đây là hàm đệ quy tính giai thừa của một số:

Làm phẳng một mảng

Đôi khi, bạn có thể có một mảng chứa các mảng khác làm phần tử. Bạn có thể sử dụng đệ quy để làm phẳng mảng và trả về một mảng mới có tất cả các phần tử ở một mức duy nhất. Đây là một hàm đệ quy làm phẳng một mảng:

Tìm một phần tử trong một mảng

Bạn có thể sử dụng đệ quy để tìm kiếm một phần tử trong một mảng. Đây là một hàm đệ quy tìm kiếm một phần tử trong một mảng và trả về chỉ số của nó nếu tìm thấy hoặc -1 nếu không tìm thấy:

Đảo ngược một chuỗi

Bạn có thể sử dụng đệ quy để đảo ngược một chuỗi bằng cách chia nhỏ chuỗi đó thành các chuỗi nhỏ hơn và nối chúng theo thứ tự ngược lại. Đây là một hàm đệ quy đảo ngược một chuỗi:

Tạo dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước, thường bắt đầu bằng 0 và 1. Bạn có thể sử dụng đệ quy để tạo dãy Fibonacci. Đây là một hàm đệ quy tạo ra dãy Fibonacci:

Phần kết luận

Mẫu đệ quy là một kỹ thuật mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề trong JavaScript với lập trình hướng chức năng. Nó cho phép bạn chia một vấn đề thành các vấn đề nhỏ hơn, tương tự nhau và giải chúng theo cách đệ quy. Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét năm ví dụ về các vấn đề trong thế giới thực có thể được giải quyết bằng cách sử dụng mẫu đệ quy. Bằng cách hiểu và nắm vững mẫu đệ quy, bạn có thể trở thành một lập trình viên hiệu quả hơn.

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn thích bài viết này và học được điều gì đó mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu các bạn thích bài viết này thì hãy cho mình 1 like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn bạn. 😊

Giới thiệu

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo