Giới thiệu về MergeAdapter

Tram Ho

Giới thiệu

MergeAdapter là một class có sẵn trong recyclerview:1.2.0-alpha02 cho phép bạn kết hợp tuần tự nhiều adapter để hiển thị trong một RecyclerView. Điều này cho phép bạn đóng gói các adapter một cách tốt hơn thay vì phải kết hợp nhiều nguồn data vào trong một adapter (sử dụng nhiều kiểu ViewHolder), giữ chúng thống nhất và có khả năng sử dụng lại.

MergeAdapter cho phép hiển thị nội dung của nhiều adapter trong một sequence. Ví dụ, ta có 3 adapter như sau:

recyclerView sẽ hiển thị các item của mỗi adapter một cách tuần tự.

Sử dụng các adapter khác nhau cho phép ta phân tách tốt hơn các mối liên kết của từng phần liên tiếp trong một danh sách (list). Ví dụ, nếu ta muốn hiển thị một title, ta không cần phải viết logic để xử lý việc ẩn/hiện tiêu đề cho cùng một item trong một adapter. Thay vào đó ta có thể khai báo riêng một adapter chứa các item hiển thị title.

RecyclerView và dữ liệu của các adapter

Ví dụ

Ta tạo một màn hình hiển thị 1 danh sách cơ bản với các đối tượng Fruit, FlowerAnimal với các thuộc tính đơn giản như sau:

Tương ứng với mỗi đối tượng là một adapter. Ta sẽ triển khai 3 adapter như sau:

Sử dụng với MergeAdapter ta được kết quả như sau:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo