Giới thiệu về Controller trong Laravel

Tram Ho

Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Controller trong Laravel và cách sử dụng Controller trong Laravel.

1. Giới thiệu

Thay vì định nghĩa tất cả logic xử lý request của bạn ở file routes.php, thì bạn có thể muốn quản lý việc này bằng cách sử dụng các lớp Controller. Các Controller có thể nhóm các request HTTP có logic liên quan vào cùng một lớp. Các Controller được chứa tại thư mục app/Http/Controllers.

2. Controller cơ bản

Xác định controller

Dưới đây là một ví dụ về controller trong laravel. Chúng ta nên lưu ý rằng tất cả các class controller mở rộng đều nên kế thừa class Controller do Laravel cung cấp.

Bạn có thể xác định một route đến một action của controller như sau:

Bây giờ, khi một yêu cầu khớp với địa chỉ URI của route phương thức show trên class UserController sẽ được gọi, các tham số route cũng sẽ được chuyền vào phương thức.

Controller && Namespaces

Bạn cần lưu ý rằng chúng ta không cần ghi đi đủ địa chỉ controller khi định nghĩa một route. Chúng ta chỉ cần định nghĩa tên controller theo sau namespace AppHttpController, bởi vì RouteServiceProvider tải các tệp route và các controller trong route đó đã được chỉ định theo sau namespace AppHttpController.
Nếu bạn muốn gộp các controller của mình trong một thư mục con sau namespace AppHttpController, bạn chỉ cần gọi thêm name của thư mục đó trong route như sau:

3. Controller Middleware

Middleware có thể được gán cho controller trong route của bạn như sau:

Tuy nhiên, sẽ là tiện lợi hơn nếu như định nghĩa middleware từ trong hàm contructor của controller. Sử dụng method middleware từ trong controller của bạn, bạn có thể dễ dàng gán middleware cho controller. Bạn thậm chí có thể hạn chế middleware cho một vài method cụ thể trong lớp controller:

4. Resource Controllers

Những resource controller làm cho việc xây dựng các RESTful controller xung quanh các nguồn tài nguyển trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như, bạn có thể muốn tạo một controller xử lý những HTTP request liên quan đến “photos” được lưu trữ trong ứng dụng của bạn. Sử dụng câu lệnh Artisan make:controller, chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra controller:

Câu lệnh Artisan sẽ tạo ra file controller tại app/Http/Controllers/PhotoController.php. Controller sẽ bao gồm method cho các hoạt động của tài nguyên sẵn có.

Tiếp theo, bạn có thể muốn đăng ký một định tuyến đa tài nguyên cho controller:

Khai báo định tuyến duy nhất này tạo ra nhiều định tuyến để xử lý đa dạng các loại hành động RESTful cho tài nguyên “photo”. Tương tự như vậy, controller được tạo ra sẽ có sẵn vài method gốc rễ cho từng hành động, bao gồm cả ghi chú thông báo cho bạn những URI và những HTTP method (POST, GET, PUT, PATCH, DELETE) nào chúng xử lý.

Bạn có thể đăng ký nhiều resource controller như sau:

Vì các biểu mẫu HTML không thể thêm các method PUT, PATCH, DELETE bạn sẽ cần thêm trường _method để giả mạo các hành động này từ HTTP. Hoặc sử dụng @method trong blade Laravel:

Định tuyến resource một phần

Khi khai báo một route resource bạn có thể chỉ định cho nó sử dụng một phần resource bằng phương thức only hoặc except:

Đặt tên các định tuyến tài nguyên

Mặc định, tất cả các hành động của controller tài nguyên đều có tên; tuy nhiên, bạn có thể ghi đè những tên đó bằng cách truyền thêm chuỗi names tuỳ theo lựa chọn của bạn:

Đặt tên tham số của định tuyến tài nguyên

Mặc định,Route::resource sẽ tạo những tham số cho các định tuyến tài nguyên của bạn dựa trên tên tài nguyên. Bạn có thể dễ dàng ghi đè cho từng resource cơ bản bằng cách truyền parameters trong chuỗi tuỳ chọn. Chuỗi parameters nên là một mảng kết hợp giữa tên tài nguyên và tên tham số:

Ví dụ trên sẽ tạo ra những URI sau cho định tuyến show của tài nguyên:

/user/{admin_user}

5. Dependency Injection & Controllers

Constructor Injection

Service container của Laravel được dùng để xử lý tất cả các controller của Laravel. Kết quả là, bạn có thể “type-hint” bất cứ thành phần phụ thuộc nào mà controller của bạn cần vào trong constructor của controller. Các thành phần phụ thuộc sẽ được tự động xử lý và được thêm vào trong “instance” của controller:

Method Injection

Ngoài constructor injection, bạn cũng có thể “type-hint” các thành phần phụ thuộc trong các method của controller. Ví dụ, hãy “type-hint” instance của IlluminateHttpRequest vào một trong những method của ta:

Nếu như method của controller của bạn cũng chờ đợi đầu vào từ tham sổ của định tuyến, thì đơn giản là liệt kê các đối số của định tuyến vào phía sau các thành phần phụ thuộc khác. Ví dụ, nếu định tuyến của bạn được định nghĩa như sau:

Route::put('user/{id}', '[email protected]');
Bạn vẫn có thể “type-hint”IlluminateHttpRequestvà truy cập vào tham số định tuyến của bạn id bằng cách định nghĩa method controller của bạn như sau:

6. Route Caching

Nếu như ứng dụng của bạn chỉ sử dụng các định tuyến dạng controller, thì bạn có thể sử dụng phần nâng cao của bộ nhớ đệm định tuyến của Laravel. Sử dụng bộ nhớ đệm định tuyến sẽ giảm mạng thời gian cần để đăng ký tất cả các định tuyến trong ứng dụng của bạn. Trong một vài trường hợp, việc đăng ký định tuyến của bạn có thể nhanh hơn đến 100 lần! Để tạo ra bộ nhớ định tuyến, bạn chỉ cần chạy lệnh Artisan route:cache:

php artisan route:cache
Đó là tất cả! File bộ nhớ đệm định tuyến của bạn sẽ được sử dụng thay cho file app/Http/routes.php. Nhớ rằng, nếu bạn thêm bất cứ route mới nào thì bạn cần phải tạo mới bộ nhớ đệm định tuyến. Do đó, bạn chỉ nên chạy câu lệnh route:cache trong quá trình phát triển dự án.

Để xoá file bộ nhớ đệm định tuyến mà không tạo file mới, sử dụng câu lện route:clear:

php artisan route:clear

Như vậy mình đã giới thiệu cơ bản về controller trong Laravel.
Tài liệu tham khảo: https://laravel.com/docs/5.8/controllers#controllers-and-namespaces

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo