Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python

Linh Le

Python là một ví dụ về ngôn ngữ cấp cao. Các ngôn ngữ bậc cao khác mà bạn có thể đã nghe nói đó là C++, PHP, Pascal, C# và Java. Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và dễ học. Nó có cấu trúc dữ liệu cấp cao hiệu quả và cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả cho lập trình hướng đối tượng.

Cài đặt Python

Cài đặt Python nói chung là khá dễ dàng. Ngày nay, nhiều bản phân phối Linux và UNIX bao hàm cả ngôn ngữ Python. Ngay cả một số máy tính Windows (đặc biệt là những máy tính hãng HP) giờ đã có sẵn Python. Nếu cần cài đặt Python, bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức của Python.

Công cụ chuyển đổi và chạy Python được gọi là Trình thông dịch Python. Có hai cách sử dụng:

  1. Immediate mode
  2. Script mode

1. Chế độ tức thời:

Trong chế độ này, bạn gõ các biểu thức Python vào cửa sổ thông dịch Python, và trình thông dịch ngay lập tức hiển thị các kết quả.

Ví dụ:

>>>2+2 #User input 4 #The interpreter responds with this

>> được gọi là dấu nhắc Python. Trình thông dịch sử dụng dấu nhắc để cho biết rằng đã sẵn sàng để được hướng dẫn. Chúng ta gõ 2 + 2, trình thông dịch sẽ đánh giá biểu thức và đưa ra câu trả lời là 4, và trên dòng tiếp theo nó đưa ra một dấu nhắc mới, cho biết rằng nó đã sẵn sàng nhận thêm dữ liệu vào.

2. Chế độ Script mode:

Ngoài ra, bạn có thể viết một chương trình trong một tập tin và sử dụng trình thông dịch để thực thi nội dung của tập tin. Tập tin như vậy được gọi là một script.

Ứng dụng của Python:

  1. Numerous Areas
  2. Lập trình web
  3. Viết script
  4. Tính toán khoa học
  5. Trí tuệ nhân tạo (AI)

Ví dụ

Viết một chương trình bằng Python để tính tổng hai số.

Chương trình:

print(“My first program adds two number”) a=int(input(“Enter first number: “)) b=int(input(“Enter second number: “)) c=int(a+b) print(“Sum of two number: “,+c)

Nhận xét:

Nhận xét trong chương trình máy tính là văn bản chỉ dành cho người đọc – được trình phiên dịch bỏ qua hoàn toàn.

Trong Python, token # bắt đầu nhận xét. Phần còn lại của dòng bị bỏ qua. Đây là một phiên bản mới của Hello, World !.

#————————————————— #This program shows the comment line in Python #————————————————— print(“Hello, World!”) # For print any massage

Biến & Kiểu dữ liệu:

Giá trị là một trong những điều cơ bản – như một chữ cái hoặc một số – một chương trình điều khiển. Các giá trị chúng tôi đã thấy cho đến nay là 4 (kết quả khi chúng tôi thêm 2 + 2) và “Hello, World!”.

Các giá trị này được phân loại thành các lớp khác nhau hoặc các kiểu dữ liệu: 4 là một số nguyên và “Hello, World!” là một chuỗi, được gọi như vậy bởi vì nó chứa một chuỗi các chữ cái. Bạn (và trình thông dịch) có thể xác định được chuỗi bởi vì chúng được đặt trong dấu ngoặc kép.

Nếu bạn không chắc chắn giá trị của lớp là gì, Python có một hàm được gọi là Kiểu có thể chỉ ra được giá trị này.

Ở chế độ tức thời:

>>> type(“Hello, World!”) <class ‘str’> >>> type(17) <class ‘int’>

Ở chế độ  Script mode:

a=type(4) print(“first is “,a) b=type(“Hello, World!”) print(“Second is “,b)

Output:

first is <class ‘int’>
Second is <class ‘str’>

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://developerinsider.co