Future and Subject in Combine.

Tram Ho

 • Mặc dù Combine đã tập trung vào concept các publisher sẽ emit ra các sequence value theo dòng thời gian cũng như đã cung cấp một số API thuận tiện và đầy đủ chức năng để người sử dụng không cần phải thiết lập tùy chỉnh cho các publisher từ đầu.

 • Lấy ví dụ như khi chúng ta muốn Combine hỗ trợ chúng ta với các API có sẵn như ImageProcessor để xử lý theo completion handle pattern trong closure trong các hoạt động asynchronously khi tiến trình xử lý image hoàn tất hoặc thất bại:

 • Thay vì việc viết lại ImageProcessor chúng ta có thể xử lý theo cách thức mới được giới thiệu trong Combine. Chúng ta không chỉ giữ được cách implement trên mà vẫn có thể sử dụng Combine để xử lý completion handle từng trường hợp ngay cả khi chúng ta thêm code mới:

1/ Future được giới thiệu:

 • Chúng ta sẽ tập trung sử dụng Future type được biết đến trong Future/Promise pattern, 1 pattern rất phổ biến trong việc lập trình. Combine cung cấp cho chúng ta closure promise để chúng ta có thể nhận biết khi các operation asynchronous hoàn tất cũng như sẽ tự động map Result vào các event Publisher.

 • Điều thực sự tiện lợi ở đây là trong trường hợp cụ thể bên trên với completion handle closure cũ sử dụng ResultInput, điều đó có nghĩa chúng ta có thể dụng Future với thiết lập đơn giản trong func process cũ như sau:

 • Chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng một completion handle closure chuyên dụng và tự chuyển kết quả thủ công vào promise:

 • Với Future chúng ta cần có một cách triển khai chặt chẽ các closure API cơ bản theo cách reactive trong Combinefuture cũng chỉ đơn giản là publisher, tương đương với việc chúng ta có thể sử dụng cách sau:

 • Tuy nhiên thì Future trong Combine chỉ có thể emit một giá trị result duy nhất và sẽ lập tức hoàn thành và được giải phóng khi promise được gọi đến.

2/ Xử lý nhiều loại giá trị Output:

 • Quay lại với closure ImageProcessor, nếu chúng ta sử dụng 2 closure ở đây, 1 cái theo dõi các update trong progress như image đang được process và 1 cái được gọi khi quá trình này kết thúc:

 • Trước hết chúng ta cần thêm vào ProgressEvent enum để chỉ định type cho Output khi Publisher được chúng ta khởi tạo:

 • Mong muốn ban đầu là làm sao để update các Combine API bằng việc sử dụng Future nhưng nay chúng ta sẽ sử dụng promise closure nhiều lần để thông báo các update trong các completed events:

 • Tuy nhiên cách triển khai trên vẫn chưa hoạt động đúng như mong muốn vì chúng ta chỉ nhận được mỗi kết quả đầu tiên được update trước khi tiến trình trên hoàn thành.

3/ Sử dụng Subject để gửi value:

 • Chúng ta có thể gửi nhiều value như chúng ta đã làm bên trên bằng cách sử dụng 2 subject chính được giới thiệu trong Combine PassthroughSubject hoặc CurrentValueSubject. Chúng ta sẽ sử dụng PassthroughSubject để có thể truyền value cho từng subscriber mà không giữ lại value nào.

 • Chúng ta có thể sử dụng subject để update ImageProcessing có thể hoạt động tốt cho cả việc theo dõi progress cũng như completed event.

 • Công việc còn lại của chúng ta phải update việc sử dụng func trên trước khi ProgressEvent được xử lý thay vì dùng instance UIImage như sau:

 • Hãy lưu ý khi sử dụng PassthroughSubject là mỗi subscriber sẽ chỉ nhận value khi subscription đã được active

 • Việc chuyển đổi giữa các subject thực sự rất đơn giản khi chúng ta dùng CurrentValueSubject với các value hiện tại mà chúng ta cần theo dõi:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo