Trình tạo hàm trong Swift

Tram Ho

 • Function buidler là tính năng được ưa thích nhất kể từ khi ra mắt cùng SwiftUI trong version Swift 5.1.
  Nó ngay lập tức là một phần quan trọng trong việc triển khai SwiftUI trong khi chưa được Apple phát triển hoàn chỉnh.

 • Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về tính năng function buidler này để xem nó mang lại cho cho chúng ta những lợi ích thế nào trong việc triển khai code trong SwiftUI.

 • Lưu ý: Chúng ta cần nói rõ với nhau là function buidler được giới thiệu ở phiển bản Swift 5.1. Việc sử dụng Function buidler trong môi trường production tùy thuộc lớn vào project bạn đang phát triển đang hỗ trợ sử dụng version Swift nào. Hãy chắc chắn version Swift của project bạn đang phát triển trước khi áp dụng function buidler.

1: Setting:

 • Cách tốt nhất với bản thân tôi khi tìm hiểu cách thức mà tính năng Swift hoạt động là thực hành code ví dụ nào đó do đó chúng ta sẽ cùng cần một ví dụ với đầy đủ các setting, chúng ta sẽ dùng Setting như sau:

 • Chúng ta sử dụng associated type cho các giá trị của enum để đảm bảo việc cho việc các instance setting sẽ có đầy đủ các type khác nhau.

 • Thông qua việc tạo group chúng ta có thể tạo ra các nested setting như sau:

2: Sử dụng builder cho function:

 • Điều cốt lõi của Function builder trong Swift là giúp cho việc build các content trong function thành các single value. Trong SwiftUI chúng ta sử dụng tính năng trên cho việc transform các content của một hoặc nhiều container (HStack hoặc VStack) trong một view bằng cách sử dụng type(of:):

 • SwiftUI sử dụng các function khác nhau trong việc implementations như ViewBuilderSceneBuilder. Nhưng việc chúng ta không thể tham khảo source code cho các type này nên chúng ta sẽ build các Function buidler cho các setting trong API này:

 • Như tính năng property-wrappers-in-swift , một function buidler sẽ đảm nhiệm việc implement các loại type bình thường trong Swift được giới thiệu với cú pháp @_functionBuilder. Các method đặc biệt đã từng được dùng để implement các case làm việc của Function Builder. Chúng ta tham khảo cách dùng buildBlock sau:

 • Cách return type trên trong function ([Setting]) phải chỉ định thêm typebuilder có thể sử dụng. Chúng ta sẽ chọn cách implement API như global function để sử dụng các SettingsBuilder cho bất kỳ closure nào được truyền đến:

 • Với cách code trên chúng ta có thể gọi makeSettings với một trailing closure trống và nhận về một array trống:

 • API mới của chúng ta vẫn chưa thực sự hữu dụng, nó mới chỉ cho chúng ta thấy một ít khả năng cũng như cách làm việc của nó Function Builder. Chúng ta sẽ tìm hiều kỹ hơn ở đầu mục tiếp theo:

3: Build các values:

 • Để kích hoạt SettingsBuilder của chúng ta để accept các input thì việc của chúng ta cần làm là khai báo bổ sung buildBlock với các argument phù hợp với input cho kết quà mà chúng ta muốn nhận về. Chúng ta sẽ implement một method với list các value Settingreturn về một array:

 • Với buildBlock mới vừa được khai báo, chúng ta sẽ cho phép fill makeSettings gọi đến các Setting value và các function builder sẽ tích hợp cho các value trong arrayreturn:

 • Chúng ta đã đạt được một sự cải tiến nhè nhẹ ở đây, bây giờ thì hãy quay về với SwiftUI và thêm vào các function builder với khả năng mạnh mẽ trong công việc định nghĩa group. Chúng ta sẽ cần thêm một type SettingGroupannotates@SettingsBuilder để kết nối với function buidler:

 • Cách triển khai trên cho phép chúng ta định nghĩa group giống cách chúng ta định nghĩa các setting bằng cách kết nối mỗi Setting với closure như sau:

 • Nếu chúng ta cứ khăng khăng sử dụng makeSettings closure thì chúng ta sẽ bị báo lỗi vì các method function builder sẽ đang đợi rất nhiều giá trị SettingSettingGroup mới của chúng ta là một type hoàn toàn khác.

 • Để xử lý error trên chúng ta cần thêm các prototol để có thể chia sẻ giữa SettingSettingGroup:

 • Công việc tiếp theo cần làm là modify các function buidler của buildBlock để accept các SettingsConvertible được khởi tạo hơn là sử dụng giá trị mà Setting được trả về thông qua map:

 • Bây giờ chúng ta đã có đầy đủ phương tiện để sử dụng đầy đủ tính năng của SwiftUI hỗ trợ bằng cách thiết laapk các group như sau:

4: Các điều kiện sử dụng Function Builder:

 • Chúng ta có thể thêm vào các conditional để hỗ trợ việc sử dụng Function Builder. Bản thân Swift đã hỗ trợ tất cả các loại conditional chúng ta cần sử dụng, tuy nhiên trong trường hợp với SettingsBuilder hiện tại đang implement chúng ta sẽ gặp phải error nếu chúng ta cố gắng làm như sau:

 • Đoạn code trên cho chúng ta thấy cách executed của các function builder với annotated không được thực hiện giống với cách thông dụng mà chúng ta thường sử dụng vì các tiến trình xử lý cần được định nghĩa rõ ràng bỏi builder bao gồm cả conditional như if statement:

 • Chúng ta cần thêm các statement để sort và xử lý vấn đề trên. Chúng ta có thêm một method được giới thiệu trong API là buidlIf. Tác dụng của nó là map mỗi if statement:

 • if statement ở trên bây giờ đã có thể hoạt động chính xác với mong đợi của chúng ta nhưng chúng ta vẫn cần thêm các if/else để có thể bổ sung method buildEither với các các argument phù hợp với các if/else statement:

 • Chúng ta thêm vào else cho if statement đầu tiên của chúng ta từ trước nên chúng ta có ví dụ cho việc các user sẽ request các setting mà trước đó chưa được hiển thị:

 • Cho đến tận Swift 5.3 , các method buildEither mới được hỗ trợ swift statement để sử dụng cho việc build context mà không cần thêm các build method.

 • Chúng ta sẽ cố cải tiến đoạn code trên thêm một chút cho biến shouldShowExperimental trong enum bằng cách hỗ trợ việc access nhiều level khác nhau. Đơn giản là chúng ta có thể chuyển đổi qua lại trong enum với makeSettings closure và trình biên dịch sẽ tự động chuyển đến method buildEither:

 • Bổ sung thêm một chú ý là type Setting.Empty với mỗi switch statement trong case.restricted có thể sẽ cần sử dụng thêm break keywork với các function buildersử dụng switch statement. Như cách sử dụng EmptyView trong SwiftUI, các Setting API mới đã có thêm Setting.Emptycho trường hợp này:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo