Formik vs React Hook Form (Phần 1)

Tram Ho

Các lập trình viên Front End đều làm việc rất nhiều với form cùng sự phức tạp của ứng dụng. Do vậy chúng ta cần những thư viện form mạnh mẽ hỗ trợ quản lý các form state, form validation…

Bài viết này giới thiệu 2 thư viện form phổ biến trên đó là FormikReact Hook Form.

Thành phần module

Formik bao gồm có 9 dependencies khác

React Hook Form thì không có

Controlled & UnControlled Component

Formik chỉ hỗ trợ Controlled component còn React Hook Form thì hỗ trợ cả hai.

Controlled component lấy các value thông qua props và thông báo nếu có sự thay value qua 1 callback kiểu như onChange. Component cha sẽ “controls” nó sẽ xử lý callback đó và quản lý các state của chính nó và truyền props value mới cho các Controlled component.

Controlled component với React Hook Form

Controlled component với Formik

Uncontrolled component là nơi quản lý các state nội bộ và khi cần sử dụng thì bạn sẽ truy vấn đế DOM sử dụng ref để tìm các giá trị hiện tại.

FeatureUncontrolledControlled
Truy xuất giá trị 1 lần (Ví dụ: on submit)✅✅
Validating✅✅
Điều kiện để disable submit button❌✅
Mỗi input cho 1 phần của dữ liệu❌✅
Dynamic input❌✅

Re-rendering

Chúng ta đều cần tránh các re-render không cần thiết càng nhiều càng tốt để đảm hiệu năng khi ứng dụng phát triển lớn hơn.

Các fields phụ thuộc

Với React Hook Form thì watch Function sẽ giúp bạn theo dõi các input chỉ định và trả về giá trị của chúng để xác định nội dung cần render.

Với Formik thì mặc định đã bật theo dõi tất cả các field, bạn có thể thêm vào hoặc bỏ đi dựa vào các giá trị prop.

Event

React Hook Form sẽ đọc các giá trị form bên trong các event.

Lưu ý: Hàm getValues() sẽ không trigger các re-render hoặc các watch Function để thay đổi giá trị input

Với Formik thì bạn có thể đọc các giá trị form thông qua các prop.

Tóm tắt

FeatureFormikReact Hook Form
Dung lượng12.6kB5.2kB
Tải về hàng tuần1,314,511638,419
Dependencies90
Các open Issue4986
Hỗ trợ React Native✅✅
Hỗ trợ TypeScript✅✅
Dung lượng12.6kB5.2kB
Hỗ trợ TypeScript✅✅
Hỗ trợ Class component✅❌
Tài liệu rõ ràng✅✅
Khả năng tích hợp✅✅

Bài viết dịch từ: https://dev.to/doaashafik/formik-vs-react-hook-form-aei

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo