Feathers 2.0 – framework đơn giản của JavaScript

Ngoc Huynh

Feathers 2.0 giúp các lập trình viên biến đổi từ quá trình phát triển ứng dụng theo một khối (monolithic application) sang microservices (kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ).

Feathers 2.0 được xem như là một framework đơn giản của JavaScript, sẽ được phát hành như là một nền tảng dùng để xây dựng các API và ứng dụng theo thời gian thực.

Với việc sử dụng ECMAScript 2015 (hay còn gọi là ES6), Feathers cho phép các lập trình viên dùng các tính năng mới nhất của JavaScript và có thể viết rất ít code. Mặc dù các lập trình viên đã thấy được sự ảnh hưởng của các JavaScript framework, nhưng Feathers có nét khác biệt riêng. Feathers không chỉ là một bản sao khác của Rails. Thay vì là một MVC pattern đặc trưng, thì Features 2.0 sẽ là một kiến trúc hướng dịch vụ kết hợp với những mối quan tâm xuyên suốt bằng việc cho phép bạn xây dựng các ứng dụng phức tạp theo thời gian thực và mở rộng (scalable) các REST APIs một cách rất nhanh chóng và đặc biệt là các lập trình viên sẽ viết rất ít code.

Được biên soạn chỉ với vài trăm dòng code, Feathers giúp các lập trình viên biến đổi từ quá trình phát triển ứng dụng theo một khối (monolithic application) sang microservices. Nó sẽ đóng vai trò như là lớp Wrapper (lớp bao gói hay lớp nguyên thủy) đối với Express framework, cơ chế thời gian thực Socket.IO, framework thời gian thực Primus. Các dịch vụ của Feathers mang đến các tính năng create, read, update và delete qua các methods như find, get, create, update, patch và remove. Một API theo thời gian có thể được xây dựng bằng 4 câu lệnh.

Feathers có thể được triển khai trong React Native qua trình duyệt hoặc server side. Lớp Business logic có thể được chia sẻ giữa server và client đối với các tính năng theo thời gian thực. Dữ liệu có thể được truy cập trong các cơ sở dữ liệu bao gồm Postgres, MySQL, và MongoDB.

Theo thời gian, từ một library nhỏ, Feathers đã trở thành một framework lớn, cùng với một hệ sinh thái các plug-in, giúp xây dựng các ứng dụng theo thời gian thực và các API. Hiện tại Feathers như là một NPM và sử dụng giấy phép MIT.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/