Export file CSV/ Excel file cơ bản trong Laravel 6/7

Tram Ho

Cài đặt

Việc đầu tiên là bạn phải đi cài đặt cho mình một project laravel. Các bước cơ bản này mình sẽ không nhắc lại nữa nhé. Nếu bạn vẫn thấy bỡ ngỡ thì có thể lên trang chủ của laravel để tìm cách cài đặt nhé, mới nhất đang là bản 7. rồi: https://laravel.com/docs/7.x/installation

Để xuất file csv hoặc excel trong laravel sẽ dùng đến một thư viện đó là maatwebsite/excel
Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt:

composer require maatwebsite/excel

Mặc định MaatwebsiteExcelExcelServiceProvider sẽ được tự động đăng ký theo mặc định. Tương tự với Excel facade MaatwebsiteExcelFacadesExcel .

Publish config

php artisan vendor:publish –provider=”MaatwebsiteExcelExcelServiceProvider

Và bây giờ nếu bạn muốn thay đổi config của thư viện này thì nó nằm trong file config/excel.php.

Xây dựng xuất file với laravel

Mình sẽ đặt ra một bài toán cơ bản là xuất thông tin của các sản phẩm (product) ra thành file csv/ excel. Sản phẩm sẽ gồm tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, như vậy thôi cho nhanh nhé. Giờ cùng bắt tay đi thực hiện nào.

Tạo migration và model

Mình cần tạo migration và model product để xuất dữ liệu.

php artisan make:model Product -m

câu lệnh này sẽ đồng thời tạo một model class là Product và một file migration [timestamp].create_products_table.php trong thư mục database/migrations.

Thêm một vài thông tin cho migration của chúng ta

Chạy migrate với câu lệnh

php artisan migrate

Bây giờ mình sẽ giả sử là trong bảng products đã có dữ liệu rồi, chúng ra sẽ đi xuất dữ liệu từ bảng products này

Controller và route

Tạo file ProductController.php trong thư mục Controller, đây sẽ là nơi thực hiện các bước export file trả về cho người dùng.

php artisan make:controller ProductController

Nhớ rằng tạo route đễ điều hướng dẫn đến controller vừa tạo nhé

Quay trở lại với controller. Tạo hai method indexexportFile trong ProductController

Tạo view để hiển thị data

Giờ mình cần thiết kế một cái view, gồm có bảng products để hiển thị cho người dùng thấy các bản ghi trong products, và một cái nút khi nhấn vào sẽ gọi đến phần exportFile và xuất file cho người dùng.

Trước hết, cần chỉnh lại controller để khi người dùng gọi đến đường dẫn /products thì sẽ trả về cái view với dữ liệu là toàn bộ products cho chúng ta. Sửa lại hàm index của cotroller như dưới đây.

Lấy ra toàn bộ các products và truyền xuống view views/products/index.blade.php

Như bạn có thể thấy thẻ <a> chính là nơi mình click để export file.

Tạo Export class

Mình sẽ mô tả sơ qua một chút rồi mới đi thực hiện nhé. Mình cần đến một cái model, không phải laravel model đâu mà nó sẽ định nghĩa ra một collection, collection này chính là kết quả query từ db và toàn bộ những dữ liệu đó sẽ được xuất xuống file. Bắt tay vào làm là bạn sẽ hiểu ngay thôi.

php artisan make:export ProductExport –model=Product

Sau khi chạy xong câu lệnh này sẽ có một file với đường dẫn app/Exports/ProductExport.php

Nhìn trên đây bạn cũng hiểu, nếu bạn không muốn in ra tất cả các bản ghi mà chỉ chọn một số bản ghi theo điều kiện thì chỉnh ở hàm collection phía trên nhé.

Export File.

Phần chuẩn bị đã xong, mình sang phần export file nhé.
Quay lại controller. Cập nhật hàm exportFile như sau

Nhớ use thêm MaatwebsiteExcelFacadesExcel; ở controller nữa nhé.
Đơn giản như vậy thôi khi click vào link là bạn đã có thể export file rồi.
Ngoài ra bạn có thể export file csv như sau:

Và hàng loạt các định dạng khác được thư viện này hỗ trợ, tìm hiểu thêm ở: https://docs.laravel-excel.com/3.1/exports/export-formats.html.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

https://appdividend.com/2019/09/13/how-to-import-and-export-data-in-csv-excel-in-laravel-6/

Chúc bạn thực hiện thành công nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo