Excel VBA và Access Database

Tram Ho

Kết nối Excel VBA tới Access Database

Việc sử dụng Excel Macros (VBA) bạn có thể kết nối đến bất kỳ DB nào như SQL, Oracle, Access DB. Vậy trong bài này chúng ta sẽ học làm thế nào để kết nối đến Access DB.
Đối với Access 2007/2010 Database thì Provider là: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
Trước tiên, bạn phải Add reference cho ADO DB Connection như sau :

 1. Mở VB Editor(Alt+F11).
 2. Tools –> References…
 3. Chọn “Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library”. Bạn có thể chọn phiên bản 2.0 hoặc bất kỳ phiên bản nào cao hơn.
 4. Click OK

Kết nối với Access 2007/2010 Database

SỬ DỤNG SQL ĐỂ LỌC HAY TRUY CẬP DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH

Sau khi xác định được bảng dữ liệu của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể sử dụng SQL để truy cập dữ liệu này với những câu lệnh SQLsau:

TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ BẢNG TÍNH EXCEL BẰNG SQL

 • Truy cập toàn bộ dữ liệu trong bảng tính
  SELECT * FROM [A1:G20000]
  Dấu * ở trong câu lệnh này nghĩa là chúng ta muốn dữ liệu của tất cả các cột. Nếu các bạn sử dụng file Excel trong video để thực hiện những câu lệnh SQL này, bạn cần thêm mi_sql vào đằng trước câu lệnh: mi_sql SELECT * FROM [A1:G20000]
 • Truy cập dữ liệu của một số cột nhất định: chúng ta ghi tên cột ra sau từ khoá SELECT và viết các cột ngăn cách nhau bằng dấu phẩy ,

LỌC DỮ LIỆU BẢNG TÍNH EXCEL BẰNG SQL

 • Lọc dữ liệu từ bảng tính Excel với 1 điều kiện: Lọc dữ liệu của những đơn hàng từ Hanoi

Câu lệnh SQL trên có nghĩa là: từ vùng dữ liệu A1:G20000, lọc ra những dòng mà cột Region có giá trị là Hanoi

 • Lọc dữ liệu từ bảng tính Excel với nhiều điều kiện: Lọc dữ liệu của những đơn hàng từ Hanoi hoặc Danang

Ngoài cách dùng từ khoá OR, chúng ta cũng có thể dùng từ khoá IN và câu lệnh SQL sẽ như sau:

 • Lọc dữ liệu của những đơn hàng bán sản phẩm có đơn giá (Unit Cost) nhỏ hơn hoặc bằng $ 8.99

Lưu ý: Chúng ta có thể thấy được trong ví dụ này, tên cột của bảng tính này là “Unit Cost” có dấu cách ở trong. Tốt nhất để tránh xảy ra lỗi khi truy vấn dữ liệu thì chúng ta không nên viết tên cột có dấu cách hoặc kí tự đặc biệt (có nghĩa là không viết tên cột bằng tiếng Việt có dấu). {. :notice}

 • Lọc dữ liệu của những đơn hàng bán sản phẩm có đơn giá (Unit Cost) nhỏ hơn hoặc bằng $8.99 sắp xếp từ mặt hàng có đơn giá đắt nhất đến mặt hàng có đơn giá rẻ nhất

Ở trong ví dụ này, chúng ta có thể thay [Unit Cost] trong ORDER BY [Unit Cost] DESC bằng một cột khác. Nếu kiểu dữ liệu của một cột là dạng chuỗi thì cột đó sẽ được sắp xếp từ Z đến A, nếu kiểu dữ liệu của một cột là dạng số thì cột đó sẽ được sắp xếp nhỏ dần.

Còn rất nhiều SQL khác hy vọng sau bài chia sẻ này, các bạn có thể tìm hiểu thêm .

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo