Tự động tải Middleware trong ASP.NET Core

Tram Ho

Giới thiệu

Khái niệm về middleware đã có từ khi ASP.NET MVC (trước khi có .NET Core) và OWIN. Về cơ bản, một middleware component ở trong một đường ống (pipeline) xử lý các requests và hoạt động như một chuỗi các công việc, đồng thời giao phó đến bất kì middleware componennt tiếp theo được đăng kí trong đường ống (pipeline) ngay sau nó. Hình ảnh bên dưới (lấy từ trang web của Microsoft) chỉ ra điều này.

MVC chính nó được triển khai (implement) như một middleware component, như việc chuyển hướng (redirection), xử lý lỗi (exception handling), buffering,..

Một middleware component có thể được thêm vào theo một số cách, nhưng trong ASP.NET Core, tất cả đều qua phương thức Use trong IApplicationBuilder. Rất nhiều phương thức dành riêng cho API dựa vào nó để thêm middleware component.

Hiện tại, chúng ta sẽ sử dụng IMiddleware interface đi cùng với ASP.NET Core. Nó cung cấp một hợp đồng đơn giản mà không có phụ thuộc (dependencies) nào khác ngoài HTTP abstractions.

Một request phổ biến có thể tải và inject middleware component một cách tự động vào đường ống (pipeline). Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể làm thế.

Managed Extensibility Framework

.NET Core có Managed Extensibility Framework (MEF), bạn có thể tìm hiểu ở bài viết trước của tôi Using MEF in .NET Core. MEF đề xuất một API để có thể sử dụng tìm và khởi tạo plugins từ assemblies, chính điều này đã làm nó trở thành ứng viên thú vị cho việc khám phá và cài đặt middleware component.

Chúng ta sẽ sử dụng System.Composition Nuget package. Như bài viết trước, chúng tôi sẽ lặp qua tất cả assemblies trong các đường dẫn được cung cấp (thông thường là thư mục bin của ASP.NET Core) và thử tìm tất các implementation của các interface. Sau đó chúng ta sẽ đăng kí tất cả chúng với MEF configuration.

Triển khai

Interface của chúng ta sẽ được gọi là IPlugin và thực tế nó thừa kế từ IMiddleware. Nếu chúng ta mong muốn, chúng ta có thể thêm nhiều members tới nó, bây giờ nó thực sự không quan trọng:

IMiddleware đề xuất một phương thức InvonkeAsync có thể được gọi là bất đồng bộ và nắm giữ context hiện tại và một con trỏ đến delegate tiếp theo (hoặc middleware component).

Tôi đã viết extension method bên dưới cho IApplicationBuilder:

Chúng ta đã định nghĩa một convention trong đó mỗi kiểu được tìm thấy mà triển khai (implement) Iplugin chúng ta sẽ đăng kí dưới dạng chia sẻ (share), có nghĩa là một dạng singleton

Như bạn có thể thấy, nếu tham số đường dẫn (path) không được cung cấp, nó mặc định sẽ là AppContext.BaseDirectory.

Chúng ta có thể thêm vào plugin/middleware implementation một ExportMetadataAttribute với một giá trị Order chỉ định thứ tự bởi những plugins sẽ được load, tôi sẽ giải thích chi tiết điều này trong giây lát.

Với phương thức extionsion WithAssembliesInPath đến từ bài biết trước của tôi nhưng tôi sẽ thêm nó ở đây cho bạn tin tưởng:

Nếu bạn muốn tìm tất cả các assemblies trong các thư mục lồng, bạn cần truyền SearchOption.AllDirectories như tham số searchOption, nhưng tất nhiên điều này sẽ có đánh đổi về hiệu suất nếu bạn có cấu trúc nhiều thư mục con.

Để tất cả chúng cùng nhau

Như vậy, hãy viết một vài class mà triển khai Iplugin interface và do đó thích hợp để sử dụng middleware components:

Chú ý làm thế nào chúng ta áp dụng một ExportMetadataAttribute đến một class với một giá trị Order; điều này không cần thiết và nếu không được cung cấp, nó sẽ mặc định với giá trị lớn nhất của kiểu integer (int.MaxValue), có nghĩa là nó sẽ được load sau tất cả các plugins khác. Nhưng class này cần để public và có một public parameters contructor. Bạn có thể nhận bất kì services nào được đăng kí từ thuộc tính RequestServices của HttpContext.

Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần làm là thêm một cặp assemblies tới thư mục bin của ứng dụng web (hoặc một số đường dẫn khác mà được truyền đến UsePlugins) và gọi phương thức extension này bên trong Configue:

Và ở đây bạn có nó: ASP.NET Core sẽ tìm middleware từ bất kì assemblies nào mà nó có thể tìm trên đường dẫn được cung cấp

Kết

Middleware không phải là một khái niệm mới lạ, nó đã có ở các phiên bản ASP.NET MVC trước đây, cũng như các ngôn ngữ lập trình web khác. Ở đây tác giả muốn giới thiệu đến chúng ta cachs đăng kí middleware thông qua các assemplies (file dll) trong ASP.NET Core. Cách thức này hoàn toàn được load động với sự hỗ trợ của ASP.NET Core. Nó rất phù hợp khi chúng ta gắn các plugin bên ngoài vào ứng dụng của mình. Rất hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn cần đến nó.

Bài biết được dịch từ nguồn:

https://weblogs.asp.net/ricardoperes/dynamically-loading-middleware-in-asp-net-core

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo