Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

Tram Ho

JPA là gì?

JPA là viết tắt của Java Persistence API, mô tả một cơ chế cho phép các Java Object có thể tồn tại khi ứng dụng ngưng hoạt động hoặc ngừng hẳn, hiểu đơn giản là nó được lưu xuống database đấy.

Nhưng không phải tất cả các java object đều được lưu trữ xuống database, JPA cho phép chúng ta định nghĩa các object tương ứng sẽ được lưu xuống database ,chúng sẽ được lưu bằng cách nào? và làm sao để kéo chúng từ database lên ứng dụng để xử lý tiếp etc.

Nói đến đây, xin chốt lại rằng JPA không phải là một công cụ hay một framework gì hết nhé, JPA là tập hợp các khái niệm dùng ánh xạ giữa java object với database.

Các bạn có biết Hibernate ORM là một trong những JPA implementation nổi tiếng và được sử dụng khá rộng trong cộng đồng Java mặc dù chúng ta vẫn còn một số JPA implementaion khác như Apache OpenJPA, EclipeseLink, jOOQ etc.

ORM là gì?

ORM viết tắt của object-relational-mapping, công nghệ cho phép chuyển đổi từ các object trong ngôn ngữ hướng đối tượng sang database quan hệ và ngược lại.

Tại sao cần sử dụng ORM?

Hầu hết các ứng dụng đều cần lưu trữ, thao tác với cơ sở dữ liệu. Đối với công nghệ JDBC trước đây chúng ta phải thực hiện các công việc như kết nối cơ sở dữ liệu, viết câu truy vấn, đóng kết nối etc một cách thủ công.

Ngoài ra việc ánh xạ các table, các thuộc tính từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang object trong ngôn ngữ hướng đối tượng và ngược lại cũng là một thứ gì đó rất đau đớn cho các lập trình viên khi phải làm thủ công, chưa kể nếu muốn chuyển sang một cơ sở dữ liệu mới ví dụ từ mysql sang oracle thì hầu như chúng ta phải sữa tòan bộ các câu truy vấn etc.

ORM sẽ thay chúng ta làm tất các công việc trên một cách tự động, độc lập với cơ sở dữ liệu quan hệ, chúng ta sẽ dễ dàng chuyển đổi mà không cần phải thay đổi quá nhiều mã nguồn. Chúng ta không cần phải quan tâm đến cơ sở dữ liệu bên dưới là gì Mysql, Oracle, MysqlServer, PostgreSQL đều được.
Kiến trúc JPA

Kiến trúc JPA

EntityManagerFactory

Là một factory class của EntityManager có nhiệm vụ khởi tạo và quản lý các EntityManager instance.

EntityManager

Là một interface cung cáp các API cho việc tương tác giữa ứng dụng với database.

Một số chức năng cơ bản của EntityManager như:

Persist: Tạo mới một thực thể vào CSDl.
Merge: Cập nhật một thực thể trong CSDL.
Remove: Xoá một thực thể trong CSDL.

EntityTransaction

Transaction là một tập hợp các thao tác các thao tác, trong đó chúng phải được thực hiện thành công hoặc tất cả thất bại.

Một database-transaction bao gồm một tập hợp các câu lệnh SQL được thực thi thành công hoặc bị roll-back..

EntityTransaction có quan hệ 1-1 với EntityManager. Bất kỳ thao tác nào được bắt đầu thông qua đối tượng EntityManager đều được đặt trong một Transaction. Đối tượng EntityManager giúp tạo EntityTransaction.

Query

Đây là một interface, được mỗi nhà cung cấp JPA implement để có được các đối tượng quan hệ đáp ứng các tiêu chí (criteria) truy vấn.
Nguồn tham khảo
https://shareprogramming.net/dung-hibernate-da-lau-the-ban-co-biet-jpa-la-gi/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo