Tải xuống và tải tệp lên giữa Bản sao cục bộ và AWS EC2

Tram Ho

Đôi khi bạn cần tải lên hoặc tải xuống tệp giữa phiên bản cục bộ và EC2. Vì vậy, các lệnh sau có thể giúp bạn

 1. Tải xuống từ EC2

  Thí dụ:

 2. Tải lên EC2

{người sử dụng}:

 • Đối với Amazon Linux 2 hoặc Amazon Linux AMI, tên người dùng là ec2-user .
 • Đối với CentOS, tên người dùng là centos .
 • Đối với Debian, tên người dùng là quản trị viên .
 • Đối với Fedora, tên người dùng là ec2-user hoặc fedora .
 • Đối với RHEL, tên người dùng là ec2-user hoặc root .
 • Đối với SUSE, tên người dùng là ec2-user hoặc root .
 • Đối với Ubuntu, tên người dùng là ubuntu .
 • Ngược lại, nếu ec2-user và root không hoạt động, hãy kiểm tra với nhà cung cấp AMI của bạn.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo