Định nghĩa test plan và những lưu ý khi tạo test plan

Tram Ho

I. Giới Thiệu test plan
Test plan là một tài liệu chi tiết vạch ra những chiến lược của kiểm thử, mục địch, mục tiêu kiểm thử, cách sử dụng nguồn lực test nó bao gồm nhân lực, phần mềm, phần cứng cần thiết để kiểm thử, xác định được tiến độ, ước lượng thời gian, chất lượng từ các sản phẩn thử nghiệm. Từ đó để ta hiểu về test plan khái niệm nó là gì ?Vai trò của test plan? Những bước thực hiện test plan.

II. Khái niệm và vai trò của test plan

  1. Khái niệm

Test Plan là một tài liệu mô tả phạm vi và hoạt động kiểm thử phần mềm. Nó là cơ sở để chính thức kiểm tra bất kỳ phần mềm / sản phẩm nào trong một dự án.

  • Định nghĩa ISTQB

Test plan: Một tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, nguồn lực và lịch trình của các hoạt động kiểm tra dự định. Nó xác định các mục kiểm tra khác, các tính năng sẽ được kiểm tra, các nhiệm vụ kiểm tra, ai sẽ thực hiện từng nhiệm vụ, mức độ độc lập của người kiểm tra, môi trường kiểm tra, các kỹ thuật thiết kế kiểm tra và tiêu chí xuất nhập được sử dụng và lý do căn bản của chúng sự lựa chọn, và bất kỳ rủi ro đòi hỏi lập kế hoạch dự phòng. Nó là một bản ghi của quá trình lập kế hoạch kiểm tra.

Nói một cách khác cho dễ hiểu thì Test Plan là tài liệu tổng quan về việc test 1 project. Scope của project, hướng tiếp cận, STLC(Software Testing Life Cycle), resource và nhân lực cần có, các features cần được test và không phải test, các tool test và môi trường test cần có. Có thể ví test plan là 1 cái xương sống của 1 testing project và là cái được chuẩn bị đầu tiên khi có 1 project. alt tex

  • Vai trò test plan

Test plan đóng vai trò là một kế hoạch chi tiết để tiến hành các hoạt động kiểm thử phần mềm thứ được quản lý và kiểm soát rõ ràng bởi người quản lý.
Nó giúp chúng ta định rõ những nỗ lực cần thiết để tạo ra chất lượng của ứng dụng đang được kiểm tra
Giúp những người bên ngoài nhóm thử nghiệm như các nhà phát triển, quản lý kinh doanh, khách hàng hiểu các chi tiết của thử nghiệm.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo