Điều gì xảy ra khi chạy một chương trình JavaScript?

Tram Ho

Mọi thứ trong JavaScript diễn ra bên trong một “Execution Context”(ngữ cảnh thực thi)

Có hai giai đoạn trong “Execution Context” gồm:

– Giai đoạn “Memory Creation” (cấp phát bộ nhớ): là lúc tất cả các biến và hàm được cấp phát bộ nhớ dưới dạng key: value.

Một tên khác cho phần này là “Variable Environment”

– Giai đoạn “Code Execution” (thực thi code): là lúc code được thực thi theo thứ tự từ trên xuống dưới, từng dòng một.

Một tên khác cho phần này là “Thread of Execution”

Vì thế:

JavaScript is a synchronous single-threaded language


Giả sử có chương trình tính bình phương như sau:

Khi chương trình JS khởi chạy, một execution context ở global sẽ được tạo.

Ở giai đoạn “Memory Creation Phase”, bộ nhớ được cấp cho tất cả các biến và các hàm.

Chương trình bắt đầu đọc từ trên xuống dưới và cấp bộ nhớ:

– Dòng 1 cấp biến n với undefined

– Dòng 2 cấp cho hàm square bộ nhớ cho toàn bộ nội dung của nó,

– Dòng 6 cấp biến square2 với undefined

– Dòng 7 cấp biến square4 với undefined

Tiếp tục qua giai đoạn “Code Execution”, code sẽ được thực thi theo thứ tự:

– Dòng 1, gán 2 cho biến n

– Dòng 2 đến 5 bỏ qua vì không có gì để thực thi

– Dòng 6, hàm square(2) được gọi, một execution context giành riêng cho hàm này được tạo, mình tạm gọi là “square execution context”

– Giai đoạn Memory Creation Phase của “square execution context”, cấp bộ nhớ cho numans

– Giai đoạn Code Execution của “square execution context”, thực thi:

– Dòng 2, num được gán giá trị là 2 từ đầu vào khi gọi hàm square(n)

– Dòng 3, ans được gán giá trị 2 * 2, là 4.

– Dòng 4, trả về giá trị của ans cho global execution context ở dòng số 6, là nơi gọi hàm square(n). Sau khi trả về giá trị, toàn bộ square execution context bị xóa đi.

– Dòng 7, hàm square(4) được gọi, một execution context giành riêng cho hàm này được tạo, mình tạm gọi là “square 4 execution context”

– Hai giai đoạn tương tự như khi gọi square(2) ở trên

– Dòng 4, trả về giá trị của ans cho global execution context ở dòng số 7, là nơi gọi hàm square(4)

Quá trình ở trên thường được gọi là call stack

Mỗi execution context được tạo sẽ được bỏ vào(push) vào ngăn xếp(stack)

Mỗi execution context bị xóa sẽ được lấy ra khỏi(pop) ngăn xếp(stack)

Call Stack maintain the “order of execution” of execution context

Call Stack còn có nhiều tên tương tự khác như là: “Execution Context Stack”, “Program Stack”, “Control Stack”, “Runtime Stack”, “Machine Stack”

Đây chính là cách JS Engine thực thi code.

Ref: https://www.youtube.com/watch?v=iLWTnMzWtj4

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo