[Đi] Chọn trường hợp

Tram Ho

 • Để có thể biết select như thế nào, cách sử dụng, hãy xem ví dụ dưới.

 • nhìn code thì nó gần như giống với switch case, nhưng thực tế là không, nó là list của các case statement, và là điểm kết thúc của select là các case.
 • Không như switch case các case không thực hiện tuần tự và cũng sẽ không tự động thực thi nếu không có tín hiệu đầu vào, ở đây là 1 channel
 • Thay vào đó, tất cả channel sẽ được đọc và ghi đồng thời, nếu trong trường hợp không có channel nào ready, thì tất cả sẽ block. Đợi đến khi có 1 channel sắn sàng, thì sẽ lựa chọn case tương ứng để thực thi.
 • ví dụ:

 • ghi chú:
  • (1) close channel sau khi đợi 5 giây.
  • (2) đợi để read value từ channel.
 • output:

 • như kết quả thì process sẽ unblock sau 5 giây.
 • trong trường hợp này, cũng là một cách đơn giản và hiệu quả để đợi một process đang xảy ra cho đến khi kết thúc. Nhưng sẽ có một số vấn đặt ra
  • Điều gì sẽ xảy ra khi nhiều channel cùng read.
  • Điều gì sẽ xảy ra khi không có channel ready.
  • Sẽ như thế nào nếu bạn muốn process 1 logic khác mà không có channel ready.
 • Cùng đi giải quyết từng vấn đề
 1. nhiều channel cùng read:
 • code example:

 • output:

 • Như kết quả, thì sau vòng lặp sấp xỉ một nữa được read bởi ch1 và một nữa ch2. Có vẻ ngẫu nhiên nhỉ, vì trong Golang các case sẽ random giữa các statement nếu như có channel ready. Vậy trong một chương trình thực tế không thể để các state như thế được.
 1. Không có channel là ready.
 • Điều gì sẽ xảy ra khi không có channel nào ready, trong thực thế thì không thể để select block forever, do đó cần có timeout. Trong golang có package time có thể xử lý timeout được.
 • code:

 • output:

 1. điều gì xảy ra khi không có channel nào ready, và cần làm một process khác sau 1 thời gian.
 • như switch-case thì select-case cũng có giá trị default
 • default là cho bạn lựa chọn khi tất cả các select case còn lại luôn luôn block
 • code example 1:

 • output:

 • Như kết quả thì default sẽ giúp ta ngăn chặn block
 • Cũng có thể được xem là waiting để đợi một goroutine khác process, và nhận kết quả
 • code-example-2:

 • output:

 • Như ví dụ, thì chúng ta có 1 vòng lặp sẽ đợi 1 goroutine khác process, trong ví dụ thì process đó là sleep 3s

Nguồn: book golang concurrency

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo