Mẫu thiết kế: Mẫu thử nghiệm

Tram Ho

I. Giới thiệu:


Prototype Pattern là một Design Pattern thuộc nhóm Creational. Nó cho phép chúng ta có thể copy một object mà không phụ thuộc vào class của của object đó. Prototype Pattern gồm các thành phần chính như sau:

  • Copyng Ptotocol: là protocol được sử dụng để khai báo các phương thức phục vụ cho việc copy object.
  • Prototye: là class adopt Copying Protocol để phục vụ cho việc nhân bản các object của nó.

II. Cách thức hoạt động:


Để copy một object của class, Prototype Pattern sẽ sử dụng một hàm khởi tạo với params đầu vào là thuộc tính của object cần copy. Các giá trị lấy ra được từ params truyền vào trong hàm khởi tạo sẽ được sử dụng để khởi tạo một object mới.

III. Prototype Pattern được sử dụng khi nào?


Prototype Pattern được sử dụng khi muốn một object của class có thể tạo ra một bản sao copy từ chính nó.

IV. Ví dụ:


Khai báo Copying Protocol

Implement Copying Ptotocol trong Prototype object.

Sử dụng

V. Tài liệu tham khảo:


Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo