Deploy React web-app lên Google Firebase

Tram Ho

Môi trường và Phiên bản sử dụng: React 17.0.2; NodeJS 14.17.6 ; Windows 10 x64; npx 6.14.15; npm 6.14.15 .

Đi đến http://localhost:3000 để xem kết quả về web-app vừa tạo.

Đi đến https://firebase.google.com/ đăng ký tài khoản.

Đi đến https://firebase.google.com/docs/cli tải về Firebase cho Windows, dung lượng khoảng 130 MB. Tiến hành cài đặt Firebase CLI

Quá trình cài đặt Firebase CLI yêu cầu đăng nhập tài khoản Firebase, thông báo thành công

Kết quả sẽ tương tự như sau

Có thể cài đặt Firebase tool sử dụng lệnh

Chạy lệnh

để xem số phiên bản của tool Firebase đã cài đặt

Khởi tạo firebase project tại thư mục chứa React web-app vừa rồi

Chạy lệnh

Xem kết quả: https://keyboardshortcuts2019.web.app/

Trang quản trị: https://console.firebase.google.com/project/keyboardshortcuts2019/overview

Một web-app trống trơn (blank) hiện ra, do chưa commit code lên repostiory. Do đó, việc cần làm là commit code lên github repository

Trong package.json thêm command

Sau đó tiếp tục deploy bằng lệnh

hoặc

Nếu gặp lỗi

Cách xử lý https://stackoverflow.com/a/69421211/3728901

Source code: https://github.com/donhuvy/firebasetest

Chia sẻ bài viết ngay