Đăng ký Đăng nhập sử dụng laravel + vuejs (Part 1)

Tram Ho

Giới thiệu

Xin chào mọi người hôm nay lại có hứng thứ muốn làm 1 blog đơn về vuejs , Mình sẽ làm 1 seri gôm đăng kí đăng nhập và một số chức năng quản lý đơn giản . Trong thời gian vài tháng dùng vuejs thì muốn lưu trữ + chia sẻ lại kiến thức cơ bản cho những bạn đang tìm hiểu về Vue nhé . Let Go !!!!


1 . Install laravel

Trước hết ta cần install laravel về đã nhé :

composer create-project –prefer-dist laravel/laravel blog

Sau đó truy cập vào thư mục chạy :
composer install
php artisan key:generate
php artisan serve

Một trang blog thì ta cần có bảng Post để lưu bài viết và Category để quản lý danh mục bài viết :

Ở đây mình tạo ra 3 bảng là : User + Post + Category

php artisan make:migraiton create_post_table

php artisan make:migration create_users_table

php artisan make:migration create_category_table

Từ bản laravel 6.x trở đi thì vue được tách ra 1 package riêng biệt để sử dụng bạn cần phải tải gói này về nhé :

composer require laravel/ui

Sau khi tải về thì chạy tiếp :

php artisan ui bootstrap

php artisan ui vue

Chúng ta sẽ điều hướng cho laravel mặc định vào 1 file view duy nhất trong web.php như sau:

và bạn mở resource/js đã có 1 folder tên là components . đơn giản phải k nhỉ ?

2. Install Vue

npm install vue-router vue-axios –save

Vậy là đã cài xong bộ định tuyển router và axios giờ thì bạn truy cập vào resources>views và tạo home.blade.php như sau :

Sau đó thì chúng ta chạy lệnh :

npm run dev
hoặc
npm run watch

Tiếp theo ta sẽ tạo 3 component trong components:

App.vue ( component chinh)

Post.vue (component trang post)

User.vue (component trang user)

nội dung App :

nội dung trang user :

Tiếp theo ta tạo 1 file routes trong resources/js

path: là đường dẫn hiển thị trên thanh địa chỉ,

component: là component sẽ được render vào layout

name: dùng để sử dụng để định danh route, giúp cho chúng ta có thể sử dụng một cách thuận tiện hơn.

Tiếp theo tại file js/app.js sẽ chỉnh sửa lại như sau để import vue-router và khai báo sử dụng:

kết quả cuối cùng :

3. Kết thúc

Bài này mình xin kết thúc tại đây có gì thắc mắc hãy comment ở dưới nhé . like và subscribe để mình có động lực viết những bài tiếp theo về seri này nhé . Cảm ơn mọi người .

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo