Đa ngôn ngữ trong ASP.NET Core MVC 5

Tram Ho

Standard

  • .NET Core SDK 5.0
  • Bản xem trước cộng đồng Visual Studio 2019

Khởi tạo dự án

Tệp index.cshtml

Tệp Startup.cs

Mã nguồn: https://github.com/donhuvy/aspnetcore5_localization

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo