CSS Cơ bản và Nâng cao – Tối giản (P1)

Tram Ho

Như tiêu đề mình đã đề cập, chủ đề này mình sẽ chia sẻ về CSS cơ bản và nâng cao theo những gì mình đã học và đang học một cách tối giản nhất, có thể có nhiều thiếu sót, để tìm hiểu sâu hơn mọi người có thể tìm kiếm theo từ khóa ở các mục lớn trong bài. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

CSS là gì?

 • Theo trang W3Schools, CSS viết tắt của Cascading Style Sheets.
 • CSS mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình hoặc các phương tiện khác.
 • CSS giúp bạn kiểm soát bố cục của nhiều trang web cùng một lúc. Do đó nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bạn trong công việc.

1. Cú pháp cơ bản

Selector: đối tượng sẽ được áp dụng: VD: body, h1, h2, img, .username, #title…

Ngoài viết tên selector theo class, id, tag. Chúng ta có thể viết tên selector theo phân cấp để chỉ các ảnh trong #entry. VD: #entry img.

VD 1 đoạn mã về input

Để áp dụng CSS cho riêng thuộc tính tìm kiếm này, ta dùng input[name= “Search”]

Dùng selector ảnh hưởng đến toàn trang web * {color: red}

Property: các thuộc tính quy định cách trình bày: VD: background-color, font-family, color, padding,..

Value: giá trị của thuộc tính: VD: #FFF định màu trắng cho nền trang.

2. Chú thích trong CSS

Chú thích (comment) sẽ được trình duyệt bỏ qua và không hiển thị trên trang web. Sử dụng cấu trúc /*.........*/ ở trên 1 dòng hoặc nhiều dòng để chú thích. VD:

Ngoài ra để viết chú thích nhanh hơn, bạn hãy gõ đoạn text bạn cần chú thích, sau đó bôi đen và sử dụng cú pháp Ctrl + / để tạo chú thích.

3. Nhúng CSS vào HTML

Có 3 cách để thêm CSS vào file HTML

 • External CSS: viết CSS ở một file riêng, đặt tên là <name>.css, sau đó sử dụng thẻ link để nhúng file này vào trong phần <head> của file html.

VD: file myStyle.css:

file html

 • Internal CSS: đặt trong mục head của file html, được cấu trúc bằng cặp thẻ <style></style>

VD: file html

 • Inline CSS: áp dụng trực tiếp vào phần tử. CSS bằng cách này không được khuyến khích, việc quản lý file sẽ rất khó nếu chỉ sử dụng Inline CSS, vì nó chỉ áp dụng cho một element duy nhất.

VD: file html

4. Đơn vị CSS:

Đơn vị chiều dài

 • %: phần trăm, là đơn vị tham chiếu tỉ lệ so với một phần tử mẹ dựa vào kích thước.
 • in: inch (1 inch = 2,54 cm)
 • em: 1em tương đương với kích thước font chữ hiện hành, nếu font hiện hành có kích thước 14px thì 1em = 14px
 • ex: 1ex bằng chiều cao của chữ x hiện hành
 • pt: Point (1pt = 1/72 inch)
 • pc: Pica (1pc = 12pt)
 • px: Pixel (điểm ảnh trên màn hình máy tính)
 • cm: định nghĩa đơn vị đo bằng cm
 • mm: định nghĩa đơn vị đo bằng mm
 • vh: 1% chiều cao của khung nhìn
 • vw: 1% chiều rộng của khung nhìn

5. Sự ưu tiên về vị trí đặt CSS

Thay đổi độ ưu tiên cho thuộc tính CSS:

Nếu cùng một thuộc tính cho một selector, nếu cả 2 đều có !important thì cái sau được lấy.

6. Background

6.1. Màu nền:: (background-color)

6.2 Ảnh nền: (background-image)

6.3 Lặp lại ảnh nền: (background-repeat)

6.4.Khóa ảnh nền: (background-attachment)

6.5. Định vị ảnh nền: (background-position)

Chúng ta có thể nhóm thuộc tính CSS:

thành một dòng ngắn

7. Font chữ

7.1. Font-family

Định nghĩa danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiện thị lên trang web.
Có hai loại font được chỉ định: family-namesgeneric families

7.2. Font-style

Định nghĩa việc áp dụng các kiểu in thường, in nghiêng, hay in xiên cho chữ.

7.3. Font-variant

Được dùng để chọn chế độ bình thường và chế small-caps (chữ in hoa có kích cỡ nhỏ hơn chữ in hoa bình thường) của một font chữ.

7.4. Font-weight

Được dùng để chọn chế độ bình thường hay in đậm

7.5. Font-size

Được dùng để chỉnh kích thước font chữ

7.6. Rút gọn font:

Từ việc bạn viết

thì có thể rút ngắn lại thành

8. Text

8.1. Màu chữ (color)

Để định màu chữ cho một thành phần nào đó trên trang web

8.2. Text-indent

Tạo khoảng thụt đầu dòng cho dòng đầu tiên của văn bản

8.3. Text-align

Canh chỉnh văn bản cho các thành phần trong trang web. Có 4 giá trị: left (canh trái), right (canh phải), center (canh giữa), justify (canh đều).

8.4. Letter-spacing

Dùng để chỉnh khoảng cách giữa các ký tự trong một văn bản.

8.5. Text-decoration

Thêm các hiệu ứng: underline (gạch chân), line-through (gạch xiên), overline (gạch đầu), blink (hiệu ứng nhấp nháy).

8.6. Text-transform

Quy định chế độ in hoa hay in thường của văn bản mà không phụ thuộc vào văn bản gốc trên HTML. Có 4 giá trị: uppercase (in hoa), lowercase (in thường), capitalize (in hoa ký tự đầu tiên trong mỗi từ) và none (không áp dụng hiệu ứng).

Tạm thời kết thúc phần 1 ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem bài.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo