CÔNG CỤ HỖ TRỢ TEST PERFORMANCE WEBSITE

Tram Ho

**Công cụ thần thánh hỗ trợ test performance cho manual**

![](https://images.viblo.asia/f521b330-9e2a-41b6-9508-a987ddb149e3.png)

# Lighthouse

Link download: https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=en

1. Chạy URL cần test trên trình duyệt web
2. Inspect
3. Tại tab Lighthouse, chọn môi trường cần test ( Desktop + Mobile )
4. Đón kết quả thui….

![Screen Shot 2022-05-08 at 15.18.34.png](https://images.viblo.asia/3babcaed-3280-499d-b375-c37b65f4eb4e.png)
**
![Screen Shot 2022-05-08 at 15.17.21.png](https://images.viblo.asia/4fc381b5-f6b6-4ce4-bcb7-7ed397836775.png)
**
![Screen Shot 2022-05-08 at 15.19.51.png](https://images.viblo.asia/a6e54316-0786-426e-8a91-3e01f99b5989.png)

![](https://images.viblo.asia/34f46cb5-57e2-4200-bb69-483a2e05e85f.png)

[Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá] : DDTCMT

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo