Cấu hình Mock (Kiểm tra đơn vị qua 2)

Tram Ho

1. when and thenReturn

Mock có thể trả về những giá gía trị khác nhau tùy thuộc vào những tham số mà bạn truyển vào trong method. When and Then Return là chuỗi method đc sử dụng để chỉ định giá trị trả về cho một lời gọi method với các tham sỗ đã được xác định trc

Example

Chuỗi method When and ThenReturn có thể trả về một exeption
Example

2. “doReturn When” and “doThrow When”

doReturn()..When() tương tự với when() .. thenReturn(). Nó rất hữu ích trong việc tạo ra các mock method để tạo ra ngoại lệ trong suốt quá trình test
Example

doThrow được sử dụng để trả về một exeption.
Example

3. Gói một đối tượng Java với Spy

@Spy hoặc spy() method có thể đc sử dụng để gói một đối tượng thực (real object)
Example

4. Veryfy the call on the mock object

Mockito theo dõi tất cả các lời gọi method, các tham số của một đối tượng Mock. Sử dụng verify() trên các đối tượng Mock để xác mình rằng các điều kiện đc chỉ định trc đó đã được đáp ứng.
example

5. Sử dụng @InjectMock để tạo sự phụ thuộc thông qua Mockito

Annotation @InjectMock thực thi các constructor, method, các field phụ thuộc vào type của nó
example

class trên đc xây dựng thông qua Mockito và các phụ thuộc của nó đc thể hiện bằng các đối tượng Mock
example

Mockito có thể inject một đốii tượng bằng cách Inject constructor, setter hoặc các property.

6. Tài liệu tham khảo

https://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo