Collections và Sequences trong Kotlin

Tram Ho

Làm việc với các bộ sưu tập là một nhiệm vụ phổ biến và Kotlin Standard Library cung cấp nhiều chức năng tiện ích tuyệt vời. Nó cũng cung cấp hai cách làm việc với các collections dựa trên cách họ đánh giá: eagerly — với Collections, và lazily — với Sequences. Tiếp tục đọc để tìm hiểu những gì khác biệt giữa chúng, bạn nên sử dụng cái nào và khi nào, và ý nghĩa hiệu suất của mỗi cái là gì.

Collections vs Sequences

Sự khác biệt giữa đánh giá eager and lazy nằm ở khi mỗi biến đổi trên bộ sưu tập được thực hiện.

Các Collections được đánh giá là một cách eager – mỗi thao tác được thực hiện khi nó được gọi và kết quả của hoạt động được lưu trữ trong một Collections mới. Các biến đổi trên các Collections là các inline function.

Ví dụ, nhìn vào cách map được triển khai, chúng ta có thể thấy rằng nó là inline function, tạo ra một ArrayList mới:

Sequences được đánh giá là lazy. Nó có hai loại hoạt động intermediateterminal. Hoạt động Intermediate không được thực hiện tại chỗ, nó chỉ lưu trữ. Chỉ khi một hoạt động terminal được gọi, các hoạt động tintermediate được kích hoạt trên mỗi phần tử liên tiếp và cuối cùng, hoạt động terminal được áp dụng. Các hoạt động Intermediate (như map, distinct, groupBy, v.v.) trả về một chuỗi khác trong khi các hoạt động đầu cuối (như first, toList, count, v.v.)

Sequences không giữ một reference cho các item của Sequences. Chúng đã tạo ra dựa trên trình vòng lặp của Sequences gốc và giữ một tham chiếu đến tất cả các hoạt động intermediate cần được thực hiện.

Không giống như các phép biến đổi trên các Collections, các phép biến đổi intermediate trên các chuỗi không phải là các inline function – các inline function không thể được lưu trữ và các Sequence cần lưu trữ chúng.

Một hoạt động terminal, giống như first, lặp qua các phần tử của chuỗi cho đến khi điều kiện vị ngữ được khớp.

Nếu chúng ta xem cách thực hiện sequence như TransformingSequence (được sử dụng trong map ở trên), chúng ta sẽ thấy rằng khi tiếp theo được gọi trên trình vòng lặp trình tự, phép chuyển đổi được lưu trữ cũng được áp dụng.

Không phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng các collections hay sequences hay không, Kotlin Standard Library cung cấp một loạt các hoạt động cho cả hai, như find, filter, groupBy và các thứ khác. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra chúng, trước khi thực hiện phiên bản này của riêng bạn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo