Quy tắc bảo mật đám mây

Tram Ho

Xin chào mọi người, tình hình là đợt vừa rồi mình gặp một task liên quan đến phần firebase rules nên phải mất kha khá thời gian tìm hiểu mới làm được task này. Nên mình sẽ viết bài này mục đích giúp mọi người tốn ít thời gian tìm tài liệu đọc hơn nhé.

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Cloud Firestore Security Rules là gì đã nhé.

Cloud Firestore Security Rules là một công cụ để xác định kiểm soát truy cập vào Firestore . Bạn không phải lo lắng về việc tạo mã xác thực hoặc mã xác thực cho cơ sở dữ liệu của mình. Trong bảng điều khiển của Cloud Firestore Security Rules xác định các kết quả khớp với các collections hoặc subcollections của bạn và tạo điều kiện cho mỗi trong số chúng để quản lý quyền truy cập vào Firestore.

Okay, chúng ta bắt đầu vào nội dung chính nhé.

1. Chặn quyền truy cập Firestore

Đoạn code bên dưới dùng để khóa bất kỳ hoạt động nào trên Firestore.

{document=**} được sử dụng để match all collection và subcollection trong Firestore.

Với điều kiện false để ngăn chặn tất cả các hoạt động.

2. Cho phép truy cập Firestore

Cũng giống như đoạn code ở phần 1, nếu muốn cho phép tất cả các truy cập trên Firestore chúng ta chỉ cần viết như bên dưới nhé.

{document=**} được dùng để match all collection và subcollection trong Firestore.

Với điều kiện true là bạn có thể cho phép tất cả các hoạt động.

3. Quy tắc bảo mật đặc biệt đối với một collection cụ thể

Đoạn code trên có nghĩa là: Được quyền read, write nếu collectionName khác "users".

4. Truy cập cho người dùng đã được xác thực

Trong quy tắc bảo mật, chúng ta có quyền truy cập vào đối tượng yêu cầu. Yêu cầu bao gồm thông tin xác thực để bạn có thể sử dụng nó để xác minh rằng người dùng được yêu cầu được xác thực.

Đoạn code trên áp dụng cho tất cả collection products, nếu user đã được authenticated mới có quyềnread thông tin của collection products.

5. Truy cập cho một người dùng cụ thể nào đó

Quy tắc bảo mật này cho phép read hoặc write đối với trường hợp useruid giống với userId truyền vào. Ví dụ phổ biến nhất về việc sử dụng quy tắcbảo mật này là trên bộ sưu tập người dùng có ID người dùng bằng với ID trong colllection.

userId – được sử dụng để so sánh với id của người dùng được yêu cầu.

6. Truy cập cho những người dùng tồn tại trong danh sách document

Cách sử dụng tài nguyên được lưu trữ trong Firestore hoặc có sẵn trong thao tác ghi. Một đối tượng tài nguyên bao gồm:

  • name: Đường dẫn đầy đủ của document.
  • data: Tất cả dữ liệu document.
  • id: Document id.

Để mình giải thích chút đoạn code trên nhé, chúng ta sử dụng resource.data để lấy tất mảng contributors và xác thực người được reuqest có tồn tại trong mảng không.

  • request.auht.uid: Thông tin id của người dùng đang request.
  • resource.data.contributors: Danh sách user có trong collection contributors, chúng được lưu dưới dạng array.

7. Kiểm tra đối tượng có tồn tại hay không?

Khi định nghĩa một quy tắc bảo mật, chúng ta có thể tạo một điều kiện bằng cách sử dụng function có sẵn để xác định nếu một document tồn tại trong một collection khác. Thật đơn giản khi chỉ cần sử dụng đường dẫn làm đối số của hàm.

Cú pháp: exists(/databases/$(database)/documents/collectionName/$(documentId)). Trong đó:

  • $(database): Tham số xác định một thể hiện của cơ sở dữ liệu có sẵn dưới dạng ký tự đại diện trong những dòng chính của file Cloud Firestore Security Rules.

match /databases/{database}/documents

  • collectionName: Tên của collection mà bạn muốn xác minh.

  • documentId: ID của document được yêu cầu.

Ví dụ:

Quyền write sẽ được cho phép khi tồn tại uid của user(request.auth.uiduid của user đang request) trong collection user.

8. Truy cập một document khác

Một phương thức khác có sẵn trong Cloud Firestore Security Rules là phương thức get(). Phương thức này cũng tương tự với phương thức exists()chỉ khác nhau kết quả trả về. Phương thức get() sẽ giúp chúng ta truy cập đến data của document bằng cách gọi get(path).data.

Quyền được update, delete được cho phép khi user đang request là tác giả của bài viết hoặc là admin của hệ thống ( tức là resource.data.ownerId == request.auth.uid hoặc get(path).data.role == "ADMIN").

Okay! Trên đây là những chia sẻ của mình về các nguyên tắc cơ bản trong Cloud Firestore Security Rules và ví dụ giải thích. Hy vọng có thể giúp ích cho mọi người.

Tài liệu tham khảo: https://medium.com/@khreniak/cloud-firestore-security-rules-basics-fac6b6bea18e

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo