Channel trong Golang và use case – part IIII (pubsub pattern)

Tram Ho

Mở đầu

 • Tiếp tục series, hôm nay là một buổi chia sẽ của tôi về cách implement lại pubsub pattern bằng golang channel. Let’s go, guys!

Pubsub

pub-sub-messaging.png

 • Trước hết ta sẽ có một định nghĩa đầy đủ từ wiki :
  In software architecture, publish–subscribe is a messaging pattern where senders of messages, called publishers, do not program the messages to be sent directly to specific receivers, called subscribers, but instead categorize published messages into classes without knowledge of which subscribers, if any, there may be.
 • Pubsub là một message pattern mà ở trong đó publisher chỉ việc gửi message và không cần quan tâm đến có subscriber nào nhận hay không và các message sẽ được phân loại và gủi đi mà không cần quan tâm xem có subscribers nào hay không. Publishers và subscribers không biết sự tồn tại của nhau. Ở một số hệ thông pubsub, sẽ có thêm 1 thành phần là broker, nó sẽ được đảm nhiệm phân loại và gửi message.
 • Pubsub hay message queue nói chung được sử dụng khá phổ biến trong micro-service architectures. Nó cung cấp một phương thức giúp các service giao tiếp với nhau một cách bất đồng bộ. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một vài use cases for messaging queues in real-world scenarios như là: Sending emails, Data post-processing, Batch updates for databases …

Use case 3: Build pubsub service with buffered channel

 • Dựa vào đặc tính channel là một queue, tôi sẽ có 1 simple demo về pubsub như sau:

  messageQueue: chứa danh sách các message sẽ xủ lí.

  MessageChannel: kênh giao tiếp giữa các publisher và subcriber. MessageChannel lúc này sẽ đóng vai trò như một trái tim của hệ thống.

  mapTopicMessage: chứa một bản map giữa topic và danh sách các message channel. Một topic sẽ được subcribe bởi nhiều subcriber nên ta sẽ quan hệ 1:N. Nó đóng vai trò như việc quản lý topic và các message channel.

 • Nguyên lý vận hành:
  messageQueue khi nhận được một message mới, service sẽ lọc ra các danh sách MessageChannel tương ứng với topic của message đó và gửi message mới đến. Mỗi subcriber sẽ communicate with MessageChannel để lấy message.
 • Publish message
 • Register Subscription

  khi có một “register subcription” request, service sẽ trả về một MessageChannel. Subcriber sẽ giao tiếp với MessageChannel đó để nhận message.
 • Subcribe
 • Running and see what happen!
 • Add more subcriber

Xây dựng một pubsub hoàn chỉnh

 • to be continued …

Tạm kết

 • to be continued …
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo