Cuộc gọi lại trong Rails

Tram Ho

Tìm hiểu về callbacks

  • Callback là một phương thức trong Activerecord, được sử dụng khi đối tượng cần.
  • Callback thường dùng để gọi và thực thi các phương thức nào đó trước và sau khi đối tượng có các thay đổi như create, update, destroy,load data, validate, save, …
  • Vì callback là phương thức nên được khai báo trong model trước khi sử dụng, chúng ta sẽ có 2 cách khai báo callbacks đó là
  • Khai báo bình thường

  • Khai báo kiểu block

  • Danh sách các callback có sẳn trong rails

Creating an Object

Updating an Object

Destroying an Object

Để bỏ qua callback ta có thể dùng cách sau

  • Sử dụng phương thức skip_callback

  • Tiện đây mình nói thêm về các method mà có thể sử dụng callback trong rails:

Ngoài ra các method bỏ qua callbacks đó là:

Tổng quát
Theo mình nghỉ callbacks là phương thức không thể thiếu khi làm việc với rails hay mọi ngôn ngữ khác, qua bài viết này mình hi vọng có thể giúp các bạn thêm một ít trong quá trình tìm hiểu callbacks, cảm ơn bạn đã đọc.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo