Cải tiến quy trình phần mềm (SPI)

Tram Ho

CMMI

CMMI là một mô hình siêu quy trình. Nó xác định các đặc điểm quy trình cần tồn tại nếu một tổ chức muốn thiết lập một quy trình phần mềm hoàn chỉnh.

Tinh thần của CMMI phải luôn được thông qua. Trước nguy cơ đơn giản hóa quá mức, nó lập luận rằng việc phát triển phần mềm phải được coi trọng – nó phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nó phải được kiểm soát thống nhất, nó phải được theo dõi chính xác và nó phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp. Nó phải tập trung vào nhu cầu của các bên liên quan trong dự án, kỹ năng của các kỹ sư phần mềm và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Không ai có thể tranh luận với những ý tưởng này. Các yêu cầu chi tiết của CMMI nên được xem xét nghiêm túc nếu một tổ chức xây dựng các hệ thống phức tạp lớn có sự tham gia của hàng chục hoặc hàng trăm người trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

CMMI đại diện cho một mô hình siêu quy trình theo hai cách khác nhau:

  1. Là một mô hình “liên tục”
  2. Là một mô hình “dàn dựng”

Mô hình meta CMMI liên tục mô tả một quá trình theo hai chiều như minh họa trong Hình. Mỗi lĩnh vực quy trình (ví dụ, lập kế hoạch dự án hoặc quản lý yêu cầu) được đánh giá chính thức dựa trên các mục tiêu và thực tiễn cụ thể và được đánh giá theo các mức năng lực sau:

  • Mức 0: Không hoàn thành — khu vực quy trình (ví dụ: quản lý yêu cầu) không được thực hiện hoặc không đạt được tất cả các mục tiêu và mục tiêu do CMMI xác định đối với năng lực mức 1 cho khu vực quy trình.
  • Cấp độ 1 : Đã thực hiện — tất cả các mục tiêu cụ thể của khu vực quy trình (như CMMI xác định) đã được thỏa mãn. Các nhiệm vụ công việc cần thiết để tạo ra các sản phẩm công việc xác định đang được tiến hành.
  • Cấp độ 2 : Được quản lý — tất cả các tiêu chí năng lực cấp độ 1 đã được đáp ứng. Ngoài ra, tất cả các công việc liên quan đến khu vực quy trình đều tuân theo một chính sách do tổ chức xác định; tất cả những người làm công việc được tiếp cận với các nguồn lực đầy đủ để hoàn thành công việc; các bên liên quan tích cực tham gia vào lĩnh vực quy trình vì Mọi tổ chức cần cố gắng đạt được mục đích của CMMI. Tuy nhiên, việc triển khai mọi khía cạnh của mô hình có thể là quá mức cần thiết trong tình huống của bạn. cần thiết; tất cả các nhiệm vụ công việc và sản phẩm công việc được “giám sát, kiểm soát và xem xét; và được đánh giá về việc tuân thủ mô tả quy trình ”.
  • Cấp độ 2 : Được quản lý — tất cả các tiêu chí năng lực cấp độ 1 đã được đáp ứng. Ngoài ra, tất cả các công việc liên quan đến khu vực quy trình đều tuân theo một chính sách do tổ chức xác định; tất cả những người làm công việc được tiếp cận với các nguồn lực đầy đủ để hoàn thành công việc; các bên liên quan tích cực tham gia vào lĩnh vực quy trình vì Mọi tổ chức cần cố gắng đạt được mục đích của CMMI. Tuy nhiên, việc triển khai mọi khía cạnh của mô hình có thể là quá mức cần thiết trong tình huống của bạn. cần thiết; tất cả các nhiệm vụ công việc và sản phẩm công việc được “giám sát, kiểm soát và xem xét; và được đánh giá về việc tuân thủ mô tả quy trình ”.
  • Cấp độ 3 : Đã xác định — tất cả các tiêu chí năng lực cấp độ 2 đã đạt được. Ngoài ra, quá trình này “được điều chỉnh từ bộ quy trình tiêu chuẩn của tổ chức theo hướng dẫn điều chỉnh của tổ chức, và kết hợp các sản phẩm công việc, các biện pháp và thông tin cải tiến quy trình khác cho các tài sản của quy trình tổ chức”.
  • Cấp độ 4 : Quản lý số lượng — tất cả các tiêu chí năng lực cấp độ 3 đã đạt được. Ngoài ra, khu vực quy trình được kiểm soát và cải tiến bằng cách sử dụng đo lường và đánh giá định lượng. “Các mục tiêu định lượng về chất lượng và hiệu suất quá trình được thiết lập và sử dụng làm tiêu chí trong quản lý quá trình”.
  • Cấp độ 5 : Tối ưu hóa — tất cả các tiêu chí năng lực cấp độ 4 đã đạt được. Ngoài ra, khu vực quy trình được điều chỉnh và tối ưu hóa bằng cách sử dụng các phương tiện định lượng (thống kê) để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng và liên tục cải thiện hiệu quả của khu vực quy trình đang được xem xét.

CMMI xác định từng lĩnh vực quy trình về “mục tiêu cụ thể” và “thực tiễn cụ thể” cần thiết để đạt được những mục tiêu này. Các mục tiêu cụ thể thiết lập các đặc điểm phải tồn tại nếu các hoạt động được bao hàm bởi một lĩnh vực quá trình là có hiệu quả. Các thực hành cụ thể tinh chỉnh một mục tiêu thành một tập hợp các hoạt động liên quan đến quá trình.

Quy trình các khu vực cần thiết để đạt được mức độ trưởng thành.

Tham khảo: Kỹ thuật phần mềm Phương pháp tiếp cận của một học viên (Lần xuất bản thứ 7) ~ Roger S. Pressman

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo