Cài đặt Laravel 7.0 từ docker

Tram Ho

Chuẩn bị
  • docker
  • php:7.4-fpm
Source code

Trong default.conf thiết lập đường dẫn đọc source dự án

Sửa lại file Dockerfile để cài thêm các thư viện ngoài từ image php-fpm

Trong thư mực html, cài đặt Laravel bằng compose như sau:

VScode – Terminal:

VScode – Terminal:

Web

http://localhost/

Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu

Edit file .env

VScode – Terminal:

Phpmyadmin check

Cleanup

php artisan migrate:reset

Chia sẻ bài viết ngay