Cài đặt ESLint + Prettier cho Nuxt 3

Tram Ho

Cho tới thời điểm publish bài viết, phần document setup ESLint trên trang https://v3.nuxtjs.org chưa đầy đủ. Bài viết này note lại cách setup ESLint + Prettier cho Nuxt.js v3, các command line chạy ngay sau khi init project:

1. Cài đặt dependencies

2. Thêm NPM script

Thêm script để thuận tiện khi check eslint.

Sử dụng khi check eslint:

3. Config ESlint + Prettier

Tạo các file config cho ESLint + Prettier.

Done.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo