Cài đặt Apache Superset trên AWS EC2 (ubuntu)

Tram Ho

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Apache Superset trên máy ảo ubuntu EC2 (AWS).
Phase1-Catwing-reports-1-1024x585.jpg

Superset

Apache SuperSet là một công cụ trực quan hóa dữ liệu Nguồn mở có thể được sử dụng để biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa. Superset ban đầu được tạo ra bởi AirBnB và sau đó được phát hành cho cộng đồng Apache. Apache Superset được phát triển bằng ngôn ngữ Python và sử dụng Flask Framework cho tất cả các tương tác web. Superset hỗ trợ phần lớn RDMBS thông qua SQL Alchemy.

EC2

  • Mở bảng điều khiển, chọn EC2
  • Launch instance
  • Ubuntu free-tier eligable – t2.micro
  • Lựa chọn bộ nhớ (tôi chọn 10GB)
  • Security group – set all traffic trong inbound rude
  • Gán khóa cho instance (để ssh)
  • Khởi động nó

Cài đặt

VÌ ubuntu 22.04 đặt python 3.10 là mặc định, tuy nhiên Superset chưa hỗ trợ phiên bản python 3.10, cho nên chúng ta sẽ tạo môi trường ảo chạy bằng python 3.9:

Cài đặt môi trường ảo trên nền python 3.9:

Cài đặt các thư viện trong file requirements.txt

Nội dung file requirements.txt

Chạy chương trình

Tạo tài khoản Admin (các bạn sẽ được nhắc đặt tên người dùng, họ, tên, email đặt mật khẩu)

Khởi tạo cơ sở dữ liệu:

Tải một số dữ liệu mẫu

Tạo vai trò và quyền mặc định

Khởi động máy chủ web trên cổng 8080 với Public IPv4 DNS của máy ảo EC2

Đăng nhập và sử dụng thôi!!!

Kham khảo:

Beginners Guide how to Install Superset (Opensource BI platform) on EC2 AWS instance

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo