Cách truyền dữ liệu môi trường động của Docker vào dự án Reactjs

Tram Ho

Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách đưa dữ liệu môi trường ENV của docker vào trong dự án reactjs mà không cần phải rebuild lại image hay dùng docker-compose. Do đây là bài viết đầu tiên nên mong mọi người ủng hộ và đồng hành với mình trong quá trình học code

1 Mục tiêu bài viết:

  • Gói image sẽ không cần build lại mỗi khi chạy
  • Yêu cầu chỉnh sửa code thấp nhất
  • Cho phép truy cập đồng bộ các biến môi trường
  • Đơn giản hoá phương thức thực hiện
  • dễ dàng đưa vào 1 project đang phát triễn mà ít gây ảnh hưởng nhất

Module react-inject-env cho phép người dùng ngay lập tức truy cập các dử liệu môi trường sau khi build xong file react

nói vắn tắt là khi ta truyền dữ liệu env từ docker vào thì react-inject-env sẽ bỏ vào trong 1 file env.js sau khi được tạo build trong folder /build, thì khi chạy dữ liệu sẽ được xuất ra bởi hàm window

Đây là cách sử dụng

0. cấu trúc thư mục cơ bản

image.png

1. cài module react-inject-env

npm install react-inject-env --save-dev
hoặc
yarn add react-inject-env --dev

2. thêm vào file index.html tạo trong thư mục src

<script src='/env.js'></script>

3. trong thư mục src tạo thêm 1 file env.js

export const env = { ...process.env, ...window.env }

4. giờ ta có thể thay thế tất cả từ khoá window.env hoặc process.env bằng env

5. giờ chúng ta có thể build gói react bằng lệnh npm run build hoặc react-scripts build tuỳ thuộc vào dự án của các bạn như thế nào

6. chạy thử lệnh set giá trị

[trong trường hợp dùng giá trị từ env] npx react-inject-env set

REACT_APP_COLOR=blue REACT_APP_MAIN_TEXT="Blue Background" npx react-inject-env set

nếu dung window
set REACT_APP_COLOR=navy&& set REACT_APP_MAIN_TEXT=Navy Background&& npx react-inject-env set

7. giờ thì mở file build/env.js để xem thành quả

image.png

nếu xuất hiện đúng giá trị bạn truyền vào thì bạn đã thành công ! chúc mừng bạn

Xong hết rồi , chỉ thế thôi, giờ làm sao để sử dụng nhỉ ? truyền giá trị môi trường vào như thế nào ??

Đối với .env / dotenv

react-inject-env sẽ tự động xác định giá trị .env và truyền vào file build
xin lưu ý: các giá trị trong file .env sẽ luôn được ưu tiên sử dụng bất kể bạn có set giá trị bằng lệnh npx react-inject-env set thế nào đi nữa

Đối với Typescript

bạn hãy tạo 1 file env.ts thay vì env.js như ban đầu tại thư mục /src và chỉ định giá trị truyền vào

sau khi chạy typescript bạn sẽ có file trong như thế này

image.png

(nếu các bạn không chạy được thì thêm dòng “baseUrl”: “.” nhé)

Cuối cùng chúng ta sẽ build Dockerfile

có rất nhiều bài viết hướng dẫn truyền vào ARG hay docker-component nhưng điều đó vô cùng bất tiện nếu như bạn muốn build 1 image và đem đi sử dụng ở nhiều thiết bị khác nhau , nên mình sẽ hướng dẫn các bạn build dockerfile

image.png

giờ thì build thử thôi
docker build -t test .

//run image test với giá trị env REACT_APP_FBOX_IP=172.10.1.243
docker run -d -e REACT_APP_FBOX_IP=172.10.1.243 --name test test

//truy cập vào container
docker exec -it test /bin/sh

//kiểm tra file env.js
cat /usr/share/nginx/html/env.js

image.png

nếu xuất hiện thì chúc mừng bạn bạn đã làm được rồi đấy, vào trang web chạy thử 1 lệnh console log xem sao
image.png
thành công rồi giá trị gán vào đã được tìm thấy

Kết luận

react-inject-env là 1 module giúp bạn giải quyết các vấn đề truyền giá trị bên ngoài vào trong project react, mong qua bài viết này có thể giúp mọi người hiểu rõ phương thức và cách thức để làm và thành công, xin cảm ơn

reference

https://dev.to/eslynn/how-to-dynamically-change-your-react-environment-variables-without-re-building-55el
https://www.npmjs.com/package/react-dotenv
https://www.folkstalk.com/tech/restart-nginx-in-alpine-linix-with-code-examples/
https://github.com/codegowhere/react-inject-env/tree/develop/sample/v2

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo