Cách thao tác với Database trong Hive (3)

Tram Ho

Ở bài viết này mình sẽ trình bài tiếp về cách thao tác thay đổi trong database của Hive như là thay đổi tên table và thay đổi cột trong table, các bạn cùng theo dõi nhé ^^

1. Alter table Statement – Câu lệnh thay đổi table

Được sử dụng thể thay đổi một table trong Hive

Cú pháp:
Sử dụng các cú pháp sau tùy vào thuộc tính bạn muốn thay đổi trong bảng.

2. Câu lệnh rename

Truy vấn sau đây đổi tên bảng từ employee thành emp

JDBC Program

JDBC program sau sẽ đổi tên table như trên

Lưu tên chương trình là HiveAlterRenameTo.java. Và ta chạy câu lệnh sau để compile và execute chương trình

Output:

3. Câu lệnh thay đổi

Bảng sau bao gồm các trường của table employee, những trường được thay đổi sẽ được in đậm

Hai câu truy vấn sau sẽ thực hiện sự thay đổi trên

JDBC Program

JDBC Program sau sẽ thực hiện thay đổi trên

Lưu chương trình trong file tên là HiveAlterChangeColumn.java. Sử dụng lệnh command sau:

Output:

4. Câu lệnh thêm cột

Câu truy vấn sau thêm cột dept vào bảng employee

JDBC Program

JDBC Program thêm cột vào bảng như sau :

Lưu chương trình trong file tên là HiveAlterAddColumn.java. Sử dụng lệnh command sau để compile và execute:

Output:

5. Câu lệnh thay thế

Câu truy vấn sau sẽ xóa hết các cột trong table employee và thay thế chúng với cột emp và name:

JDBC Program

Chương trình JDBC bên dưới thay thế cột eid bằng cột empid và ename bằng cột name

Lưu chương trình với tên HiveAlterReplaceColumn.java. Sử dụng câu lệnh command để compile và execute:

Output:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo