Cách tạo style cho các thành phần trong SwiftUI ( custom modifier) & cách tạo thêm Grid Stack cho SwiftUI

Tram Ho

Tui muốn tạo style riêng cho Buttom hoặc Text hoặc tạo 1 BG có gắn Watermark của riêng tui thì làm ntn?

Tạo Style đơn giản cho Text để sử dụng lại cho tiện ?

Step 1: Tạo Style Title sử dụng ViewModifier như sau:

Step2: Trong body ở View cần hiển thị, add thêm modifier vào phần Text (“Hello world”) như sau:

Kết quả:

Tạo Style Pro giống như kiểu của SwiftUI tạo ra : .padding() hoặc .background(Color.blue) ntn?

Wrap .modifier(Title()) phía trên thành style giống như của SwiftUI : .titleStyle() như đoạn code dưới:

Và sử dụng :

Tạo Watermark Style như nào ?

Tương tự như cách tạo style cho Text phía trên, các bước làm như sau:

Step 1: Tạo style ViewModifier & Wrap nó với extension mới của View:

Step 2: Sử dụng trong View:

Kết quả:

Source code demo: https://github.com/QuiLeVan/SwiftUICutomModifierAndStack.git

Cách để thêm Grid Stack cho SwiftUI, mặc định chỉ có HStack & VStack thì làm ntn?

Sẽ cập nhật sau.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo