Cách phân trang trong Laravel sử dụng yajra datatable khi số lượng bản ghi lớn

Tram Ho

Các bạn cho bạn lựa chọn và chia sẻ dữ liệu trong yajra có thể đọc được
Bộ điều khiển mã
chỉ số chức năng công cộng () {if (request () -> ajax ()) {$ item = Monhoc :: select (['id', 'name']) -> orderBy ('id', 'desc'); return Datatables :: of ($ item) -> addColumn ('hành động', hàm ($ item) {


**** Mã xem: ****
$ (tài liệu). yet (function () {// Tải dữ liệu $ ('#monhoc_table'). DataTable ({process: true, serverSide: true, ajax: '{{route (' monhoc.index ')}}' ,
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo