Cách hợp nhất các mảng trong JavaScript

Tram Ho

Khi làm việc với array, có nhiều lúc bạn muốn gộp nhiều array lại với nhau, ví dụ như data đến từ các nguồn khác nhau và bạn phải gộp chúng vào thành 1 array, có nhiều cách để merge array trong Javascript. Tôi sẽ chỉ cho bạn 3 cách ở trong bài viết này.

1. Spread Operator

Sử dụng spread operator cho phép bạn trải một iterable collection (object hoặc array) vào một collection khác. Sử dụng toán tử này trên mảng, bạn có thể hợp nhất giá trị của các mảng lại với nhau.

Đối với mảng merged, chúng ta tạo ra mảng mới và trải các giá trị của array1, sau đó là các giá trị của array2. Bạn có thể sử dụng cách này với nhiều array như sau:

2. Array.concat

Bạn có thể sử dụng phương thức concat của array để hợp nhất giá trị của các mảng lại với nhau. Các giá trị có thể là number, string, boolean, object hoặc thậm chí là array.

Bằng cách chỉ định một mảng làm argument, bạn có thể hợp nhất mảng gốc với mảng chỉ định để tạo thành một mảng mới. Đây là một ví dụ:

Bạn cũng có thể truyền nhiều array vào concat như này:

3. Array.push

Phương thức push của array cho phép bạn push (thêm) giá trị vào vị trí cuối của mảng.

Sử dụng phương thức này, bạn có thể push một array mới vào array gốc để tiến hành merge. Không giống như các cách tiếp cận ở trên, cách này sẽ thay đổi array gốc.

Ở đây chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt từng giá trị của array2, mỗi lần lặp chúng ta đẩy giá trị đó vào cuối của array1. Kết thúc toàn bộ vòng lặp, chúng ta thấy array1 đã thay đổi, nó chứa toàn bộ giá trị của array2.

Thay vì sử dụng vòng lặp for bạn hoàn toàn có thể sử dụng spread operator. Phương thức push chấp nhận một list hoặc các arguments được phân tách bằng dấu phẩy (comma), bạn có thể trải giá trị của mảng vào trong phương thức này và chúng sẽ được đẩy vào trong array gốc.


Bạn có thế áp dụng với nhiều array khác nhau:
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo