Cách cài đặt dự án Laravel clone từ GitHub

Tram Ho

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách clone dự án laravel trên github và cài đặt nó chạy trên môi trường local

Chú ý: Máy các bạn phải cài sẵn apche hoặc nginx, mysql,php , npm(node), git.

Bắt đầu nào.

Trong bài này mình sử dụng repository sau: https://github.com/rappasoft/laravel-5-boilerplate

Bước 1: Mở Terminal và thực hiện clone dự án và vào thư mục dự án bằng câu lệnh sau:

Bước 2: Chạy composer và npm để cài đặt các gói cần thiết trong dự án

Bước 3: Tạo database và config database

Vào mysql workbech hoặc adminer tạo ra database mới
Ví dụ tạo database có tên là :laravel-5-boilerplate

Sau đó ta thực hiện lệnh sau để copy ra file env:

Cập nhật file env của bạn như sau:

Bước 4: Tạo ra key cho dự án

Bước 5: Tạo ra các bảng và dữ liệu mẫu cho database

Bước 7: Xây dựng các styles và scripts

Các lệnh(command) khả dụng được liệt kê ở đầu tệp package.json dưới từ khóa ‘scripts’.

Bước8: Storage:link

Sau khi cài dự án bạn phải chạy lệnh trên để public thư mục lưu trữ của bạn khi người dùng upload ảnh.

Bước 9: Chạy Phpunit ( https://github.com/rappasoft/laravel-5-boilerplate)

Sau khi dự án của bạn được cài đặt, bạn hãy chạy phpunit. để đảm bảo tất cả các chức năng đang hoạt động chính xác.

Từ gốc của dự án của bạn chạy:

Bước 10: Login vào dự án

Sau khi cài đặt xong và và bạn có thế vào trình duyệt và login vào dự án với dữ liệu sau:

Các dự án khác cũng clone và thực hiện tương tự các bước như trên

Chúc các bạn thành công 😃
Bài viết được lược và dịch từ: https://forum.laragon.org/topic/175/tutorial-how-to-work-with-laravel-projects-on-github

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo