Các điểm mới của ASP.NET Core trong .NET 5 RC2

Tram Ho

Các điểm mới của ASP.NET Core trong .NET 5 RC2

.NET 5 RC2 (13/10/2020) có thể được sử dụng trong thực tế. Bản RC2 này rất gần với bản phát hành chính thức.

Các điểm mới trong bản RC2:

 • Cải thiện cô lập CSS
 • Cải thiện debug trong Blazor WebAssembly
 • Các công cụ tương thích với trình duyệt web

ASP.NET Core trong .NET 5 chứa rất nhiều các chức năng và cải thiện. Danh sách dưới đây tổng hợp các cải thiện:

MVC và Razor Pages

 • Model binding hỗ trợ C# 9 record type
 • Model bind DateTime như là UTC
 • Cải thiện DynamicRouteValueTransformer
 • Áp dụng CompareAttribute với thuộc tính của model của page
 • Ràng buộc các tham số và thuộc tính từ thân và hiện tại được yêu cầu theo mặc định

Web API

 • Hỗ trợ đặc tả Open API một cách mặc định
 • Cải thiện trải nghiệm khi bấm F5 với Swagger UI

Blazor

 • Cô lập CSS
 • Các tham chiếu cô lập và đối tượng JavaScript
 • Ảo hóa component
 • Component InputFile mới
 • Component InputRadio và InputRadioGroup mới
 • Các thuộc tính CSS clas cho việc validate dữ liệu tùy chỉnh
 • IAsyncDisposable hỗ trợ các component
 • Hỗ trợ các sự kiện lật trạng thái (bật/tắt, đóng/mở)
 • Thêm thuộc tính OffsetX và OffsetY với MouseEventArgs
 • Các tham số định tuyến tùy chỉnh và bắt tất cả.
 • Ứng dụng Blazor WebAssembly sẽ sử dụng target .NET 5 một cách mặc định
 • Cải thiện hiệu năng thời gian vân hành của Blazor WebAssembly
 • Blazor WebAssembly hỗ trợ việc tải chậm (lazy load)
 • Blazor WebAssembly dựng sẵn từ phía server
 • Blazor hỗ trợ cài đặt thiết lập focus ở giao diện
 • Blazor Server bảo vệ việc lưu trữ dữ liệu phía trình duyệt web

SignalR

 • Các bộ lọc Hub
 • Triệu gọi hub song song
 • Messagepack hỗ trợ client SignalR Java

Kestrel

 • Gửi các khung HTTP/2 PING
 • Cải thiện hiệu năng theo chuẩn HTTP/2
 • Các tùy chọn cụ thể theo end-point của Kestrel qua cấu hình
 • Các điểm cuối có thể tải lại qua cấu hình
 • Giải mã header tùy chỉnh
 • Hỗ trợ gọi lại chứng chỉ async

– Xác thực & Cấp quyền

 • Kích hoạt clas Startup
 • Trình định dạng ghi log ở console tùy chỉnh và trình ghi log console JSON
 • Annotation Nullability được áp dụng cho tất cả các assemby của ASP.NET Core
 • Các phương thức mở rộng JSON cho HttpRequest và HttpResponse
 • Tự động làm tươi trình duyệt (Refresh – F5) với lệnh dotnet watch

Bài viết gốc: https://devblogs.microsoft.com/aspnet/asp-net-core-updates-in-net-5-release-candidate-2/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo