bzm – Nhóm chủ đề Arrivals

Tram Ho

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bzm – Arrivals Thread Group
đây là thread nâng cấp hơn thread group thông thường, nó cho phép bạn cấu hình thêm các step trong lúc tạo user cho test performance

các add bzm-Arrivals Thread group trong thread group
-click phải Test Plan => Add => Thread (Users)=> click ‘bzm – Arrivals Thread Group’

Name: tên của thread group

Comments: comment

Action to be taken after a Sampler error: cho phép bạn định nghĩa các acction khi sample lỗi
+ Continue: tiếp tục đẩy request
+ start Next Thread loop: thực hiện thực thread tiếp theo ( áp dụng cho nhiều thread )
+ stop thread : dừng thread hiện tại
+ Stop Test: dừng toàn bộ, các sample đang được gửi sẽ được thực thi nốt
+ Stop Test Now: dựng toàn bộ, dừng cả các sample đang được thực thi

Target Rate (arrivals/min): số lượng user lặp lại trong 1 phút

Ramp-up Time (min): thời gian tạo ra số lượng user
Ramp-up Steps Count: số lần tạo ra user re

ví dụ: tạo targe Rate: 30, Ramp-upTime = 60 => Ramp-up Steps = 2 2 lần tạo mỗi lần: lần 1 tạo ra 15 user, lần 2 tạo ra 15 user còn lại
lần 1 đẩy 15 user cùng lúc trong khoảng thời gian ( 60/2 = 30 s)
lần 2: 30 user đẩy thời gian 30s

Hold Target Rate Time (min). Thời gian test
Time Unit: đơn vị minh hay second
Thread Iterations Limit: tổng request lớn nhất gửi tới sever , tham số này ko hoạt động
Log Thread Status into File: cho phép save log ra file

Concurrency Limit: số lượng user lớn nhất

ví dụ
1000 vé được đặt trong vòng 1 h. tương đương 1000/60 = 17 vé được đặt trong vòng 1 phút.
thời gian test trong vòng 1 phút, user là 17
thời gian test 5 phút => tạo ra 17 user, và có 5 bước tạo
17/5 = 4 user /
1 giây đầu => 4 user gửi request
2: thêm 4 user => tổng user gửi request 8
3=> tổng số user gửi 12
4 => tổng user gửi 16
5 tổng user gửi request : 17.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo