BPM Tutorial: Quy trình xin nghỉ phép (Phần 2 – Implement the process)

Tram Ho

Phần II: Implement the process

Mục đích bài học:

 • Tạo Business object để lưu trữ data đặc trưng của process
 • Thêm các Team bằng cách thêm Lane và gán team vào Process
 • Implement timer intermediate events
 • Implement gateways

1. Tạo Business Object

Business Object biểu thị dữ liệu của nghiệp vụ liên quan đến process hiện tại

 • absenceRequest
 1. Trong Library, click vào biểu tượng dấu cộng cạnh Data và chọn Business Object

 2. Nhập AbsenceRequest sau đó click Finish

 3. Trong mục Parameters, click vào dấu cộng để tạo các parameters

 4. Nhập fullName và giữ nguyên kiểu dữ liệu của biến (variable type) là String. Để đổi, click vào Select ở mục Variable Type và chọn kiểu dữ liệu trong danh sách.

 5. Tiếp tục tạo các param sau:

 • department (String)
 • empNumb (String)
 • absenceType (String)
 • reasonAbsence (String)
 • startDate (Date)
 • endDate (Date)
 1. Lưu lại
 2. Mở lại Process Absence Management, tab Variables
 3. Đổi Variable type của biến private absenceRequest thành AbsenceRequest bằng cách click vào nút Select/ chọn AbsenceRequest. Biến private của bạn sẽ nhìn như sau:
 4. Lưu lại
 5. Trở lại Process Absence Management, tab Definition để mở Process Diagram.

2. Implement timer intermediate events

Timer Quá hạn phê duyệt mà bạn đã gắn vào activity Phê duyệt đơn nghỉ phép ở bài học trước sẽ được cài đặt trong phần này, bạn sẽ cài đặt những thuộc tính sau:

 • Trigger on – Định rõ thời gian khi nào timer intermediate event được khởi chạy
 • Before or After difference – Định rõ khoảng thời gian trước hoặc sau khi thời gian xác định được chọn ở trên để chạy event.****
  Cách thức tiến hành
 1. Click vào timer intermediate event được gắn vào Phê duyệt đơn nghỉ phép
 2. Mở mục Implementation
 3. Trong mục Event Properties
 • Trigger on – Before due date. Event sẽ chạy trước khi task hết hạn.
 • Before or after difference – 1 Hour. Event sẽ chạy trước khi task hết hạn 1 tiếng.
 1. Lưu lại

3. Implement gateways

Ta sẽ dùng các biến process để cài đặt hai gateway Chuyển phê duyệt?Phê duyệt? , các biến này sẽ kiểm soát luồng nghiệp vụ đi theo hướng nào.
Cách thức tiến hành

 1. Mở lại Process Absence Management, tab Definition
 2. Cài đặt gateway Chuyển phê duyệt?:
 • Click chọn Chuyển phê duyệt gateway
 • Trong tab Properties chọn Implementation
 • Trong mục Decisions, ta thấy thứ tự luồng như sau: Cần phê duyệt và flow mặc định Hủy đơn.
 • Click chọn icon Variable Picker
 • Chọn absenceRequest/reasonAbsence
 • Đổi phép toán so sánh từ None sang !=
 • Phần box cuối cùng điền “cancel” (logic này có nghĩa là nếu lý do là “cancel” thì hủy việc gửi đơn lên quản lý)
 1. Lưu lại
 2. Cài đặt gateway Phê duyệt?:
 • Click chọn Chuyển phê duyệt gateway
 • Trong tab Properties chọn Implementation
 • Trong mục Decisions, ta thấy thứ tự luồng như sau: Đồng ý; Từ chối và flow mặc định Yêu cầu chỉnh sửa.
 • Đối với luồng Đồng ý Click Variable Picker
 • Chọn managerDecision
 • Đổi phép so sánh từ None sang ==
 • Điền kết quả so sánh là “accept”
 • Tương tự vậy đối với luồng Từ chối là == “reject”
 1. Lưu lại

4. Tổng kết

Nhìn vào diagram, có thể thấy được chúng ta đã cài đặt xong tổng quan process cũng như luồng sử dụng chính của quy trình:

 • Người dùng tạo đơn xin nghỉ phép
 • Nếu đơn nghỉ phép có lý do khác lý do “cancel” thì chuyển cho ông quản lý, nếu “cancel” thì hồ sơ bị hủy
 • Quản lý nhận tác vụ.
 • Quản lý đưa ra một trong ba quyết định: Đồng ý -> Update thông tin HR -> End; Từ chối -> Send mail thông báo -> End; Yêu cầu chỉnh sửa -> trở lại Tạo đơn nghỉ phép
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo