Blog#30: Hướng đãn sử dụng Middleware trong Nodejs Express – [Express Tutorial – Part 3/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript – PHẦN 25)

Tram Ho

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo 😉.
Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé 😊.

Using middleware

Express là một Framework sử dụng RouterMiddleware. Một ứng dụng Express về cơ bản là một tập các lệnh gọi Middleware function (các hàm trung gian).

Các hàm middleware là các function có quyền truy cập vào đối tượng request - req, đối tượng response - resMiddleware function tiếp theo trong chu trìnhresponse-request của ứng dụng. Middleware function tiếp theo thường được biểu thị bằng một biến có tên next.

Các Middleware function có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Thực thi bất kỳ code nào.
 • Thực hiện các thay đổi đối với các đối tượn requestcác đối tượng response.
 • Kết thúc chu kỳ request-response.
 • Gọi Middleware function tiếp theo trong ngăn xếp.

Nếu Middleware function hiện tại không kết thúc chu kỳ request-response, nó phải gọi hàm next() để chuyển quyền điều khiển cho Middleware function tiếp theo. Nếu không, request sẽ bị treo.

Một ứng dụng Express có thể sử dụng các loại middleware sau:

Bạn có thể load middleware cấp ứng dụngcấp Router bằng một đường dẫn tùy chọn. Bạn cũng có thể load một loạt các Middleware function cùng nhau, điều này tạo ra một ngăn xếp con của các middleware tại một Point duy nhất.

Middleware cấp ứng dụng (Application-level middleware)

Liên kết middleware cấp ứng dụng với một phiên bản của đối tượng app bằng cách sử dụng hàm app.use()app.METHOD(), METHOD là các hàm HTTP của requestMiddleware function xử lý (chẳng hạn như GET, PUT hoặc POST) sẽ được viết dưới dạng thường không in hoa.

Ví dụ này cho thấy một Middleware function không liên kết với bất kỳ đường dẫn nàp. Hàm được thực thi mỗi khi ứng dụng nhận được request.

const express = require('express')
const app = express()

app.use((req, res, next) => {
 console.log('Time:', Date.now())
 next()
})

Ví dụ này cho thấy một Middleware function được gắn trên đường dẫn /user/:id. Hàm được thực thi cho bất kỳ loại request HTTP nào trên đường dẫn /user/:id.

app.use('/user/:id', (req, res, next) => {
 console.log('Request Type:', req.hàm)
 next()
})

Ví dụ này cho thấy một routefunction xử lý của nó (hệ thống middleware). Hàm xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id.

app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 res.send('USER')
})

Đây là một ví dụ về việc load một loạt các Middleware function tại một đường dẫn. Ví dụ dưới minh họa một ngăn xếp con middleware in thông tin request cho bất kỳ loại request HTTP nào đến đường dẫn /user/:id.

app.use('/user/:id', (req, res, next) => {
 console.log('Request URL:', req.originalUrl)
 next()
}, (req, res, next) => {
 console.log('Request Type:', req.hàm)
 next()
})

Route handlers cho phép bạn xác định nhiều route cho một đường dẫn. Ví dụ dưới đây xác định hai route cho các request GET đến đường dẫn /user/:id. Tuyến thứ hai sẽ không gây ra bất kỳ sự cố nào, nhưng nó sẽ không bao giờ được gọi vì tuyến đầu tiên kết thúc chu trình request-response.

Ví dụ này cho thấy một ngăn xếp con middleware xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id.

app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 console.log('ID:', req.params.id)
 next()
}, (req, res, next) => {
 res.send('User Info')
})

// Trình xử lý cho đường dẫn /user/:id, sẽ in userID mỗi lần chúng ta request
app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 res.send(req.params.id)
})

Để bỏ qua phần còn lại của các Middleware function khỏi ngăn xếp middleware của Router, hãy gọi next('route') để chuyển quyền kiểm soát cho tuyến tiếp theo. LƯU Ý : next('route') sẽ chỉ hoạt động trong các Middleware function đã được load bằng cách sử dụng các function app.METHOD() hoặc router.METHOD().

Ví dụ này cho thấy một ngăn xếp con middleware xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id.

app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 // Nếu ID người dùng là 0, hãy chuyển sang Route tiếp theo
 if (req.params.id === '0') next('route')
 // Nếu không thì chuyển quyền kiểm soát cho Middleware function tiếp theo trong ngăn xếp này
 else next()
}, (req, res, next) => {
 // send a regular response
 res.send('regular')
})

// Trình xử lý cho đường dẫn /user/:id, sẽ gửi một phản hồi text với dội dung là 'special'
app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 res.send('special')
})

Middleware cũng có thể được khai báo trong một array để có thể tái sử dụng.

Ví dụ này cho thấy một array có ngăn xếp con middleware xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id:

function logOriginalUrl (req, res, next) {
 console.log('Request URL:', req.originalUrl)
 next()
}

function logHàm (req, res, next) {
 console.log('Request Type:', req.hàm)
 next()
}

const logStuff = [logOriginalUrl, logHàm]
app.get('/user/:id', logStuff, (req, res, next) => {
 res.send('User Info')
})

Middleware cấp Router (Router-level middleware)

Middleware cấp Router hoạt động giống như middleware cấp ứng dụng, ngoại trừ nó bị ràng buộc với một instance của express.Router().

const router = express.Router()

Load Middleware cấp Router bằng cách sử dụng các function router.use()router.METHOD().

Ví dụ sau sao chép hệ thống middleware được hiển thị ở trên cho middleware cấp ứng dụng, bằng cách sử dụng middleware cấp Router:

const express = require('express')
const app = express()
const router = express.Router()

// Không có đường dẫn gắn kết -> đoạn code này được thực thi cho mọi request
router.use((req, res, next) => {
 console.log('Time:', Date.now())
 next()
})

// Middleware sub-stack hiển thị thông tin request cho bất kỳ loại HTTP request nào tới đường dẫn /user/:id
router.use('/user/:id', (req, res, next) => {
 console.log('Request URL:', req.originalUrl)
 next()
}, (req, res, next) => {
 console.log('Request Type:', req.hàm)
 next()
})

// Middleware sub-stack xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id
router.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 // Nếu ID người dùng là 0, hãy chuyển sang bộ định tuyến tiếp theo
 if (req.params.id === '0') next('route')
 // Nếu không thì chuyển quyền kiểm soát cho Middleware function tiếp theo trong ngăn xếp này
 else next()
}, (req, res, next) => {
 // render a regular page
 res.render('regular')
})

// Trình xử lý cho đường dẫn /user/:id, sẽ gửi một phản hồi text với dội dung là 'special'
router.get('/user/:id', (req, res, next) => {
 console.log(req.params.id)
 res.render('special')
})

// Gắn bộ định tuyến router lên ứng dụng chính app
app.use('/', router)

Để bỏ qua phần còn lại của các Middleware function của Router, hãy gọi next('router') để chuyển quyền kiểm soát trở lại cho Router instance.

Ví dụ này cho thấy một ngăn xếp con middleware xử lý các request GET đến đường dẫn /user/:id.

const express = require('express')
const app = express()
const router = express.Router()

router.use((req, res, next) => {
 if (!req.headers['x-auth']) return next('router')
 next()
})

router.get('/user/:id', (req, res) => {
 res.send('hello, user!')
})

app.use('/admin', router, (req, res) => {
 res.sendStatus(401)
})

Error-handling middleware

Error-handling middleware luôn có bốn đối số. Bạn phải cung cấp bốn đối số để xác định nó là một Function Error Handling Middleware . Ngay cả khi bạn không cần sử dụng đối tượng next, bạn phải chỉ định nó để ứng dụng xác định đúng các signature. Nếu không, đối tượng next sẽ được hiểu là middleware thông thường và sẽ không xử lý được lỗi. -> thự tự là quan trọng nên các bạn ko được thay đổi vị trí các đối số.
Xác định cácFunction Error Handling Middleware theo cách tương tự như cácMiddleware functionkhác, ngoại trừ với bốn đối số thay vì ba, cụ thể là với chữ ký(err, req, res, next)`:

app.use((err, req, res, next) => {
 console.error(err.stack)
 res.status(500).send('Something broke!')
})

Middleware tích hợp (Built-in middleware)

Bắt đầu từ bản 4.x, Express không còn phụ thuộc vào Connect. Các Middleware function trước đây được bao chứa trong Express bây giờ nằm ​​trong các mô-đun riêng biệt; xem danh sách các Middleware function .

Hiện tại Express có một số Middleware function tích hợp sau:

 • express.static cung cấp các nội dung tĩnh như tệp HTML, hình ảnh, v.v.
 • express.json phân tích cú pháp JSON của các request. LƯU Ý: Có sẵn với Express 4.16.0+
 • express.urlencoded phân tích cú pháp URL-encoded của các request. LƯU Ý: Có sẵn với Express 4.16.0+

Middleware của bên thứ ba (Third-party middleware)

Sử dụng middleware của bên thứ ba để thêm function cho ứng dụng Express. Cái này thì có vô số kể hằng hà xa số các middleware để chúng ta sử dụng. Danh sách một vài các Middleware bên thứ ba thường được sử dụng.

Cài đặt mô-đun Node.js cho các chức năng cần thiết, sau đó load nó vào ứng dụng của bạn ở App-level hoặc Router-level.

Ví dụ sau minh họa việc cài đặt và tải Middleware function phân tích cú pháp cookie có tên là cookie-parser.

$ npm install cookie-parser
const express = require('express')
const app = express()
const cookieParser = require('cookie-parser')

// load the cookie-parsing middleware
app.use(cookieParser())

Để biết danh sách một vài các Middleware của bên thứ ba thường được sử dụng với Express, hãy xem: Third-party middleware.

Roundup

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo! 😍

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.😉

Ref

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo