Blazor WebAssembly Tải chậm

Tram Ho

Môi trường phát triển: .NET SDK 5.0.100-rc.2.20479.15, Microsoft Visual Studio Community 2019 Preview – Version 16.8.0 Preview 5.0 . Windows 10 x64 version 2004, Google Chrome Version 86.0.4240.111 (Official Build) (64-bit) hoặc Micrsoft Edge Version 86.0.622.51 (Official build) (64-bit). Tạo project mới

Đặt tên project thư viện (Class libarary – .NET Standard) là CounterAssembly . Chọn phiên bản hỗ trợ là .NET 5

File CounterHelper.cs

Build class libarary project. Sau đó thêm tham chiếu

Thêm dòng này vào _Import.razor

Nội dung toàn bộ file _Import.razor trở thành

File App.razor có nôi dung ban đầu

File App.razor bổ sung thêm các dòng code sử dụng tính năng Lazy loading, trở thành

Tìm file SundayOct.Client.csproj , nội dung ban đầu là

Bổ sung thêm nội dung

để trở thành

Build toàn bộ Solution, chạy lại debug lần nữa

Source code: https://github.com/donhuvy/blazor_webassembly_lazyload

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo