Biên Dịch C# Sang JavaScript Bằng DuoCode

Ngoc Huynh

Bằng việc sử dụng Microsoft Roslyn và Visual Studio, dev shops với các tài nguyên C# có thể biên dịch các ứng dụng để chạy trong trình duyệt mà không phải thêm code.

Một trình biên dịch mới cho phép các nhà lập trình sử dụng kỹ năng C# của mình để xây dựng JavaScript và các ứng dụng web HTML5. Bằng việc hợp nhất với Visual Studio IDE của Microsoft và tận dụng trình biên dịch Roslyn của Microsoft, trình biên dịch DuoCode cho phép biên dịch chéo code C# vào JavaScript, để chia sẻ code giữa JavaScript và các ứng dụng của Windows.

“DuoCode ‘hiểu được’ C# đang sử dụng trình biên dịch Roslyn,” ông Stav Harel đã cho biết trong một email. “Roslyn thi hành việc phân tích code, sự tạo thành cây cú pháp trừu tượng (AST) và phép phân tích văn cảnh. Sau đó DuoCode đảm nhận nhiệm vụ thi hành dịch code và tạo ra code JavaScript — cùng với source maps — trong khi các tính năng ngôn ngữ đầy đủ tồn tại trong C# và các trình dịch Visual Basic đang cung cấp code phân tích APIs.

DuoCode là công cụ khác cho biên dịch JavaScript mà trên thực tế không cần viết JavaScript. Ngôn ngữ Dart của Google cũng cung cấp khả năng này, TypeScript của Microsoft cũng vậy. Harel thấy DuoCode là một công nghệ thương mại và không phải là mã nguồn mở, như là một giải pháp cho các tổ chức với tài nguyên rộng lớn của C#, bao gồm các dự án, code, và sự hiểu biết, để tái sử dụng các tài nguyên này trong JavaScript. Bên cạnh đó, DuoCode có thể được sử dụng cho lập trình server-side với Node.js, các ứng dụng di động qua Cordova, và lập trình trò chơi sử dụng WebGL.

Harel nói rằng DuoCode cung cấp một sự tiếp cận được nâng cấp để kết nối C# với JavaScript.

“Mặc dù đã có các thực nghiệm khác để lập trình C# với trình biên dịch JavaScript, nhưng chúng có sự tiếp cận rất khác nhau — không sử dụng Roslyn, không cung cấp source maps,” Harel cho biết. “Điều này làm chúng thật khó để cập nhật các công nghệ mới nhất như C# 6.0 và Visual Studio 2015.”

Hiện tại ở bản dùng thử, DuoCode có thể được tải về bằng việc đăng ký trang web công ty và được sử dụng tới ngày 30/6. Một mô hình định giá được mong đợi vào một lúc nào đó, Harel nói.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/