Bài toán rút tiền cây ATM PHP sử dụng if…else

Tram Ho

Bài toán rút tiền từ cây ATM

 • Số tờ tiền 500k có trong ATM
 • Số tờ tiền 200k có trong ATM
 • Số tờ tiền 100k có trong ATM
 • Số tờ tiền 50k có trong ATM

Nhập số tiền muốn rút

=> In ra số lượng các tờ tiền với các mệnh giá khác nhau

Ví dụ:

 • Số tờ tiền 500k có trong ATM: 2

 • Số tờ tiền 200k có trong ATM: 2

 • Số tờ tiền 100k có trong ATM: 2

 • Số tờ tiền 50k có trong ATM: 2

 • Nhập số tiền muốn rút: 2000k => ATM ko đủ tiền

 • Nhập số tiền muốn rút: 1500k => 500K – 2 tờ, 200k – 2 tờ, 100k – 1 tờ

 • Nhập số tiền muốn rút: 1555k => Số tiền muốn rút phải là bội số của 50

Hướng giải bài toán : Đầu tiên chúc ta sẽ tạo một cái form với 5 dòng text

 • dòng text nhâp vào số tờ 500k mà atm có
 • dòng text nhâp vào số tờ 200k mà atm có
 • dòng text nhâp vào số tờ 100k mà atm có
 • dòng text nhâp vào số tờ 50k mà atm có
 • dòng text nhập vào số tiền bạn muốn rút

=> chúng ta sẽ tạo 2 file 1 file là index.php và 1 file là welcome.php , bên file index.php chúng ta tạo form , bn welcome chúng ta xử lý bài toán ,

 • Bước 1: -lấy giá trị từ form
 • Bước 2: -kiểm tra xem nếu số tiền muốn rút lớn hơn số tiền của cây atm chúng ta sẽ báo lỗi cây atm không đủ tiền
 • Bước 3: -kiểm tra xem số tiền nếu không phải là bội số của 50000 thì báo lỗi vì mệnh giá bé nhất dược rút là 50000
 • Bước 4:
  • TH1_kiểm tra xem nếu số tiền cần rút chia hết cho 500000 mênh giá lớn nhất thì sẽ thông báo rút được (số tiền cần rút /500000) tờ 500k
  • TH2_trường hợp chia không hết cho 500k thì chúng ta làm tròn xuống phép chia trên để in ra số tờ 500k , rồi lấy phần dư phép chia trước chia tiếp cho 200k lại ra 2 trường hợp
   • TH1_Kiểm tra phần dư kia chia hết cho 200k không nếu chia hết thì in ra số tờ 200k bằng cách lấy phần dư chia cho 200k
   • TH2_Không chia hết ta lấy kết quả phép chia làm tròn xuống để in số tờ 200k rồi lấy phần dư sau khi chia cho 200k chia tiếp cho 100k , lại ra 2 trường hợp
    • TH1_kiểm tra phần dư kia nếu chia hết cho 100k thì in ra số tờ 100k = phần dư của phép chia 200k chia cho 100k
    • TH2_Không chia hết ta lấy kết quả phép chia làm tròn xuống để in số tờ 100k rồi lấy phần dư sau khi chia cho 100k chia tiếp cho 50k , sau đó in ra số tờ 50k = số dư phép chia 100k chia cho 50k

dưới đây là code và hình minh họa

code index.php (code form)

***code welcome.php

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo