Bài 3: Thread Group trong JMeter

Tram Ho

các loại Thread Group

 • Thread Group:
 • bzm – Arrivals Thread Group
 • bzm – concurrency Thread group
 • bzm – free-From Arrivals Thread Groups
 • jp@gc Stepping Thread Group
 • jp@pc Ultimate thread group
 • SetUp Thread group
 • TearDown Thread Group

Thread Group

 • Sử dụng giả trong test performance, cho phép kiểm soát được tổng số user thực hiện, thời gian test bao lâu, số lần thực hiện test bao nhiêu lần,

Cách add thread group vào test plan:
+ chọ Test Plan, click phải => Add => Tread(Users) => Thread Group

Screen Shot 2022-12-25 at 16.07.44.png

 • Name: tên của thread group
 • Comments: comment
 • Action to be taken after a Sampler error: cho phép bạn định nghĩa các acction khi sample lỗi
  • Continue: tiếp tục đẩy request
  • start Next Thread loop: thực hiện thực thread tiếp theo ( áp dụng cho nhiều thread )
  • **stop thread **: dừng thread hiện tại
  • Stop Test: dừng toàn bộ, các sample đang được gửi sẽ được thực thi nốt

  Stop Test Now: dựng toàn bộ, dừng cả các sample đang được thực thi

 • Number of Threads (Users): số lượng user được mô phòng
 • Ramp-up Period (seconds): thời gian cần thiết để tạo đủ số user mô phỏng

Loop Count: số lần thực thi thread group

Same user on each iteration: nếu tham số này được chọn khi mà cookie của response đầu tiên sẽ được save được sử dụng cho các request tiếp theo

Delay Thread creation until needed: được sử dụng khi tạo ra số lượng user trong thời gian Ramp-up⇒ nếu tích tham số này jmeter sẽ tự tạo ra tỷ lệ tạo user nhất định
nếu không được chọn thì nó user sẽ được tạo ra ngay lúc ban đầu . ví dụ nếu cấu hình : Number of Threads (Users): 10 và ramp-up 2 ⇒ ko chọn Delay Thread creation until needed ===> có nghĩa mỗi giây sẽ đẩy 5 user
nếu chọn Delay Thread creation until needed ⇒ jmter tự tính toán và tự đẩy đi trogn khoảng thời gian ram-up

 • Specify Thread lifetime: cho phép cấu hinh
 • Duration (seconds): thời gian chạy test
 • Startup delay (seconds): cho phép cấu hình thời gian delay trước khi chạy thread

Con của thread group:

 • Sampler
 • Config Element
 • Logic Controller
 • PreProcessor
 • PostProcessor
 • Assertion
 • Timer
 • Listener
 • Test Fragment

các thành phần không thể add vào thread group

 • Non-Test Element
 • Test Plan
 • Another Thread Group
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo