Bài 2 . JMeter – Test Plan

Tram Ho

Screen Shot 2022-12-25 at 21.04.53.png

Name: tên của test plan ⇒ cái này bạn có thể đặt lại để phù hợp với project

Comments: cho phép người dùng comment vào project

User Defined Variables: cho phép định nghĩa các biến được sử dụng trong suốt quá trình thử nghiệm

Run Thread Group Consecutively (i.e. one at a time): xử dụng nếu test plan có nhiều Thread group , nếu chọn thì các thread group sẽ được chạy tuần tự từ trên xuống.

Run tearDown Thread Groups after shutdown of main threads: nếu được chọn thì sẽ chạy Treand group TearDown

Functional Test Mode (i.e. save Response Data & Sampler Data): được sử dụng cho mục đích debug, nó save response xuống .

các thành phần con cho test plan:

 • Thread Group
 • Config Element
 • Non-Test Elements
 • PreProcessor
 • PostProcessor
 • Assertion
 • Timer
 • Listener
 • Test Fragment

Các thành phần ko thể add trược tiếp vào test plan

 • Sampler
 • Logic Controller
 • Another Test Plan
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo