Bài 11 – Các nút hộp cát

Tram Ho

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một ví dụ sẵn có trong tài liệu hướng dẫn online của Elm có tên là các nút nhấn Buttons. Ví dụ này cũng chính là ví dụ trong tấm hình mô phỏng kiến trúc cơ bản của Elm ở phần đầu tiên của bài viết trước. Trình tự thực hiện ví dụ của chúng ta sẽ là make it work rồi mới make it nice. Và đoạn thêm code CSS để khiến các thành phần dễ nhìn hơn chúng ta sẽ để sau cùng, khi các thành phần đã có thể hoạt động tốt.

Abstraction

Chúng ta sẽ có một div hiển thị một giá trị số nguyên, kèm theo 2 nút nhấn +- để thực hiện chức năng tăng/giảm giá trị được hiển thị.

Khởi đầu thì chúng ta cần xác định kết quả output của chương trình. Và trong module Browser thì ở ngay phần đầu Elm khuyến khích sử dụng trình Browser.sandbox để học tương tác căn bản. Chương trình này chỉ yêu cầu đúng bộ tham số đầu vào tối thiểu là một Record { init, view, update } mà chúng ta đã nói trong phần giới thiệu kiến trúc Elm Architecture căn bản.

Như vậy nếu như chúng ta đặt tên cho chương trình là Buttons và đóng gói trong một module riêng thì chương trình Main sẽ cố định là như thế này:

Ở đây các tên định danh kiểu bản ghi Model, kiểu tin nhắn sự kiện Message, trình khởi tạo bản ghi Buttons, và các chương trình init, view, update, tất cả đều sẽ được định nghĩa trong module Buttons.

Để tạo bản ghi sử dụng cho Browser.sandbox thì chúng ta cần xem qua cấu hình của chương trình con này một chút.

Như vậy là chúng ta sẽ cần một bản ghi Record có chứa các chương trình init, view, update như trên. Theo phương cách suy nghĩ đệ quy recursion thì chúng ta sẽ tạm dừng cái trình khởi tạo Buttons như trên để định nghĩa các sub-program trước.

Và để kiểm tra hoạt động của các chương trình con trong module, chúng ta sẽ chưa thể sử dụng elm reactor mà sẽ cần phải tương tác với elm repl.

Init

Đầu tiên là init – chương trình khởi tạo bản ghi dữ liệu Model để sử dụng cho view bày ra giao diện người dùng. Như vậy chúng ta sẽ cần định nghĩa kiểu bản ghi Model trước để sử dụng cho init.

Do chương trình của chúng ta chỉ có một yếu tố duy nhất mang tính cập nhật đó là giá trị số nguyên được hiển thị giữa hai nút nhấn +-, nên chúng ta sẽ có kiểu Model đơn giản. Và chương trình init để khởi tạo bản ghi dữ liệu đầu tiên cũng không có gì đáng lưu ý. Không yêu cầu tham số đầu vào và trả về chính xác bản ghi Model là được.

View

Tiếp theo là view – chương trình cấu trúc template HTML để dựng giao diện người dùng. Ở đây chúng ta cũng đồng thời định nghĩa các kiểu tin nhắn sự kiện Message để mô tả ý nghĩa thao tác của người dùng. Và với tính năng tương tác của hai nút nhấn tăng/giảm giá trị như dự kiến thì chúng ta sẽ có hai kiểu tin nhắn tương ứng là IncrementDecrement.

Ở đây phần id="app"id="out" mình sử dụng để làm bộ chọn cho code CSS sau khi đã hoàn thành logic hoạt động.

Có lẽ là view đã có thể hoạt động tốt. Tuy nhiên nếu như bạn muốn kiểm tra kết quả hiển thị thì có thể viết thêm một chương trình main ngay trong module Buttons và mở tệp Buttons.elm trong elm reactor.

Chúng ta vẫn sẽ cần sử dụng tới elm repl vì vậy nên bạn hãy mở thêm một cửa sổ dòng lệnh khác cho elm reactor.

http://localhost:8000/src/Buttons.elm

Update

Cuối cùng là update – chương trình này sẽ nhận vào một tin nhắn sự kiện Message và một bản ghi Model mô tả dữ liệu đang hiển thị ở thời điểm hiện tại. Sau đó update sẽ phân tích tin nhắn sự kiện và tạo ra một bản ghi Model mới với giá trị tăng hoặc giảm 1 đơn vị.

Buttons

Như vậy là tất cả các sub-program đều đã hoạt động tốt. Bây giờ chúng ta chỉ cần hoàn thành nốt định nghĩa bản ghi Buttons và chạy thử chương trình trong elm reactor.

http://localhost:8000/src/Main.elm

Sau khi click thử vào các nút +-, nếu như bạn thấy mọi thứ đã hoạt động ổn cả thì có thể nhấn Ctrl+C để dừng elm reactor và chạy lệnh elm make.

Bây giờ bạn có thể gắn thêm một <link href="style.css"> vào tệp index.html vừa được tạo ra và thêm một đoạn code CSS trước khi mở tệp này trực tiếp bằng trình duyệt web để kiểm tra hoạt động.

Oh… và đó là trình tự để tạo ra một element với kiến trúc Elm Architecture. Mặt khác thì Browser.sandbox sẽ giới hạn element này không thể tương tác với môi trường bên ngoài. Như vậy sẽ rất an toàn để bạn thử tạo ra một vài element như các danh sách dạng sổ xuống dropdown hay trình chiếu ảnh carousel để chèn vào trang web mà bạn đã xây dựng trước đó.

Để nhúng element vừa tạo ra vào một trang web mà bạn đã xây dựng trước đó, bạn cần nhúng tệp button.jsstyle.css vào template của trang web đang có. Và bổ sung thêm một cặp thẻ:

Trong trường hợp bạn muốn tạo ra các element có khả năng tương tác với các thành phần bên ngoài hay gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu tới server, thì chúng ta có Browser.element. Chương trình này sẽ yêu cầu thêm một vài yếu tố khác trong tham số đầu vào để hỗ trợ cho các thao tác truy vấn dữ liệu từ server được thực thi bất đồng bộ async. Và như vậy mối quan tâm tiếp theo của chúng ta sẽ là cách gửi các yêu cầu truy vấn HTTP request và cập nhật kết quả từ các thao tác async.

Elm Architecture in JS/jQuery

[Declarative Programming + Elm] Bài 12 – Commands & Subscriptions

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo