AWS Lambada bổ sung sự hỗ trợ của C#

Ngoc Huynh

Các chức năng dành cho dịch vụ điện toán dựa trên đám mây bây giờ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C# của Microsoft.

AWS Lambada – dịch vụ điện toán theo sự kiện của Amazon Web Services nay đã thêm sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình C#.

Với việc sử dụng .Net Core 1.0 runtime, các lập trình viên có thể xây dựng các chức năng của AWS Lambada bằng cách sử dụng C#. Theo Amazon, cách dễ dàng nhất để bắt đầu là sử dụng AWS Toolkit dành cho Visual Studio, bao gồm các project template dành cho các chức năng C# Lambda riêng lẻ, các ứng dụng serverless với C#, và các công cụ khác.

AWS Lambda đã kích hoạt khả năng lập trình mà không cần đến các server, và người dùng chỉ cần trả cho thời gian compute time mà họ sử dụng. Trước đó, dịch vụ đã hỗ trợ sự phát triển các chức năng của Lambda bằng Java, Node.js và Python.

Việc xây dựng bằng tay một chức năng C# Lambda liên quan đến việc định rõ runtime parameter của Lambda là “netcore1.0” và upload the ZIP đối với các NuGet dependencies và DLL assemblies thông qua AWS CLI hoặc AWS Lambda console. Hoặc, các lập trình viên có thể sử dụng AWS CloudFormation thông qua AWS Serverless Application Specification.

AWS Lambda cho phép người dùng thiết lập các chức năng của Lambda để hồi đáp với các sự kiện như thay đổi dữ liệu. Code cũng có thể được thiết lập để nhanh chóng thực thi và hồi đáp với các sự thay đổi về trạng thái hệ thống hoặc hành động của người dùng. Dịch vụ điện toán Google Cloud Functions được xem như là một sự hồi đáp với AWS Lambda.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/