Tự động viết `admin.py` bằng lệnh` admin_generator` của `django-extensions`

Tram Ho

Những gì tôi muốn làm:

Nếu có nhiều bảng, sẽ khó ghi vào admin.py .

Tôi muốn bạn nó được thực hiện tự động.

Nếu chúng ta sử dụng lệnh admin_generator của thư viện được gọi là django-extensions , nó có thể được thực hiện tự động.

Nó thực sự làm công việc của anh ấy liên quan đến nội dung của models.py .

Phần django-extension là gì?

django-extensions rộng chức năng của manage.py và có nhiều lệnh khác.

Tải về

Thêm vào settings.py

  • pj_name / settings.py

Hành hình

Ghi đè kết quả đầu ra trong admin.py .

$ APP chứa tên ứng dụng tạo ra với $ python manage.py startApp xxx.

Kết quả

Ví dụ:

Lớp này:

Sẽ trông như thế này:

Tạo người dùng để đăng nhập trên màn hình quản lý

Khởi động máy chủ cục bộ

Truy cập vào địa chỉ này: http://127.0.0.1:8000/admin/

Sẽ không sao nếu bảng đăng nhập được hiển thị với thông tin người dùng đã tạo trước đó.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo