Thử nghiệm tự động với Dưa chuột (Phần 3) – Dưa chuột

Tram Ho

Để triển khai Cucumber các bạn cần tạo ra 4 package để lưu trữ các tệp:

  • Feature: để chứa các test case viết bằng ngôn ngữ Gherkin.
  • Page objects: để định nghĩa các phần tử trên web/app.
  • Step definition: để chứ các script ứng với test case.
  • Test runner: để chạy script.

1.Ngữ cảnh

Kiểm thử với chức năng đăng nhập vào hệ thống thành công, sau khi đăng nhập thành công hiển thị thông báo: “WELCOME 😃“.

Link website: http://testing-ground.scraping.pro/login,
username/password: admin/12345.

2. Viết scenario(kịch bản)

Định nghĩa các cú pháp cơ bản trong BDD:

Feature: Là một đoạn text mô tả ngắn gọn về chức năng thực hiện.

Background: Cho phép thêm một số ngữ cảnh cho tất cả các Scenario trong feature Có chứa một số bước được chạy trước mỗi Scenario Có thể hiểu đơn giản giống như điều kiện tiên quyết để thực hiện tất cả các Scenario trong feature Được khai báo sau từ khóa “Feature”.

Scenario: Từ khóa bắt đầu trước mỗi kịch bản, tiếp theo là tiêu đề của kịch bản sẽ thực hiện Mỗi kịch bản bao gồm một hoặc nhiều bước.

Given: Mô tả điều kiện tiên quyết để thực hiện 1 Scenario.

When: Mô tả các hành động chính (Steps) mà người dùng thực hiện.

Then: Mô tả kết quả đầu ra mong muốn của Scenario.

And/ But: Thay thế cho các từ khóa Given/ When/ Then để làm cho chương trình mạch lạc hơn.

Tạo 1 file có đuôi .feature( trong thư mục Feature) để chứa các scenario(kịch bản).

3.Tạo file test runner

Tạo file LoginTestRunner( trong thư mục runner), ở đây mình cho đường dẫn chạy ở file Login.feature.

Trong đó

  • @RunWith: là lớp chạy thử nghiệm để bắt đầu thực hiện các thử nghiệm.
  • @CucumberOptions: để đặt một số thuộc tính cho Cucumber test như: file future được chạy, bỏ qua senario được đánh tag,…

4.Dựng page objects

Tạo file LoginPage( trong thư mục pageOjects) để chứa định danh các phần tử của trang đăng nhập.

5.Tạo phương thức để mở/đóng trình duyệt

Ví dụ dưới đây là tạo trình điều kiển trên Chrome, các bạn cũng có thể tạo trên bất kì trình duyệt nào được Selenium hỗ trợ.

Đầu tiên, các bạn phải tải ChromeDriver tại đây: https://chromedriver.chromium.org/downloads( version của chomedriver phải nhỏ hơn hoặc bằng version chrome cài đặt trên máy).

Tiếp đến, tạo file BrowserFactory

Và file Hooks (tạo trong thư mục Step definition) cho phép chúng ta có thể thực các công việc nhất định tại một thời điểm thực thi các test case như trước khi bắt đầu một Scenario hay sau khi kết thúc một Scenario.

Và 1 file TestBase

Lưu ý: File BrowserFactoryTestBase phải để khác thư mục với file Hooks.

6.Viết script cho từng scenario

Tạo 1 file LoginSteps(trong thư mục Step definition).

Và cuối cùng, các bạn vào file testRuner để chạy chức năng đăng nhập, khi chạy thành công sẽ hiển thị như hình dưới

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo